Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

25-09-2017, 08:42

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ projektu: 2.1.1a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

Wnioskodawca: Urząd Morski w Gdyni

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 680 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 800 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 800 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania:   20.09.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 03.04.2017 r. do 30.06.2019 r.