Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

16-01-2019, 10:42

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych
i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania rykiem powodziowym od strony  morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Wnioskodawca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 1 700 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 2 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 11.01.2019 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 r.