Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

07-03-2019, 10:47

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych
i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE:  55 250 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 65 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 65 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 05.03.2019 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2019 r. do 31.03.2022 r.