III nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

28-09-2016, 10:28

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektów:

1)         Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów;

2)         Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;

3)         Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

KONKURS NR POIS.2.5/3/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 28 października 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30 grudnia 2016 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30 grudnia 2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 •      termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 •      datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz inwentaryzacji terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.5: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt 15 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/3/2016

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt 12 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/3/2016:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

- regionalne dyrekcje ochrony środowiska dla typów projektów 1 i 3.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

104 200 000,00 zł w tym:

- 50 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty dotyczące zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (typ projektu nr 1);

- 50 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach (typ projektu nr 2);

- 4 200 000,00 zł zostanie przeznaczone na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.8 z 11 sierpnia 2016 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu dla działania 2.5.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.8 z 11 sierpnia 2016 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.5.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.5 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIS.2.5/3/2016 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (1. typ projektu, 2.typ projektu i 3.typ projektu).

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (1.typ projektu, 2.typ projektu i 3.typ projektu).

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 (wersja obowiązująca od 30 sierpnia 2016 r.) stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej (1. typ projektu, 2.typ projektu i 3. typ projektu) i merytorycznej I stopnia (1. typ projektu, 2.typ projektu i 3. typ projektu)stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia (1. typ projektu, 2.typ projektu i 3. typ projektu) stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie (1.typ projektu, 2.typ projektu i 3 typ projektu).

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego. (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.5

 

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

- 27 października 2016 r.

- 24 listopada 2016 r.

- 15 grudnia 2016 r.

Informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 10 października 2016 r.

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
4 stycznia 2018 r. Aktualizacja harmonogramu konkursu Uzyskanie dodatkowych środków na projekty rezerwowe Od dnia ogłoszenia
21 lutego 2018 r. Aktualizacja regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia alokacji dla II typu projektu. Uzyskanie dodatkowych środków na projekty rezerwowe Od dnia ogłoszenia