IV nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020 (1. typ projektów)

21-04-2017, 11:45

Logotyp programu Infrastruktura i ŚrodowiskoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektów:

1)         Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

 

KONKURS NR POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 22 maja 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 14 lipca 2017 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 14 lipca 2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 •      termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 •      datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.5: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt 15 Regulaminu konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt 12 Regulaminu konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

- regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 200 000 000 zł.

W ramach tej kwoty 100 000 000 zł przeznaczone będzie dla miast średnich wskazanych w załączniku nr 9 do Regulaminu, a w obrębie tej kwoty 50 000 000 zł wyłącznie dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazanych w załączniku 10 do Regulaminu.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.16 z 12 kwietnia 2017 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu dla działania 2.5.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.16 z 12 kwietnia 2017 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.5.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.5 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 (wersja obowiązująca od 4 kwietnia 2017 r.) stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu

Wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Opracowanie pn. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Zakres uproszczonego Studium Wykonalności dla przedsięwzięć dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego. (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.5

 

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

- 18 maja 2017 r.

- 8 czerwca 2017 r.

Informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 28 kwietnia 2017 r.

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
4 stycznia 2018 r. Aktualizacja harmonogramu konkursu Uzyskanie dodatkowych środków na projekty rezerwowe Od dnia ogłoszenia