II nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

31-05-2016, 14:50

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektów:

1)         Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów;

2)         Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;

3)         Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

KONKURS NR POIS.2.5/2/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30 września 2016 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30 września 2016 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 •      termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 •      datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz inwentaryzacji terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.5: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt 15 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/2/2016

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt 12 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/2/2016:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

104 200 000,00 zł w tym:

- 50 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty dotyczące zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (typ projektu nr 1);

- 50 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach (typ projektu nr 2);

- 4 200 000,00 zł zostanie przeznaczone na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.4 z 13 kwietnia 2016 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu dla działania 2.5.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.4 z 13 kwietnia 2016 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.5.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.5 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIS.2.5/2/2016 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie (1 typ, 2 typ, 3 typ projektów) wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników (1 typ, 2 typ, 3 typ projektów) do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów  określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 (wersja obowiązująca od 1 lipca 2015 r.) stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej (1 typ, 2 typ, 3 typ projektów) i merytorycznej I stopnia (1 typ, 2 typ, 3 typ projektów) stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia (1 typ, 2 typ, 3 typ projektów) stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie (1 typ, 2 typ, 3 typ projektów).

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego. (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.5

Katalog przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację projektu dla działania 2.5

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

-    23 czerwca 2016r.

-    30 czerwca 2016r.

-    7 lipca 2016r.

Informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 10 czerwca 2016 r.

 

[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
20 czerwca 2016 r. Publikacja katalogu przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację Wniosku o dofinansowanie Publikacja na podstawie punktów 43, 53 i 79 Regulaminu naboru wniosków Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
13 marca 2017 r. Aktualizacja regulaminu konkursu w zakresie alokacji przeznaczonej na II typ projektów Uzupełnienie dofinansowania dla ostatniego podstawowego projektu Od dnia ogłoszenia zmiany
4 stycznia 2018 r. Aktualizacja harmonogramu konkursu Uzyskanie dodatkowych środków na projekty rezerwowe Od dnia ogłoszenia