V nabór - Trzeci etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

30-04-2019, 12:41

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. trzeci etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów                

Rozwój terenów zieleni w miastach