Aktualizacja list rankingowych - konkurs POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 dla 1 i 2 typu projektów.

28-08-2019, 13:52

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia 22 sierpnia 2019 r. zatwierdziła  aktualizację list rankingowych projektów złożonych w ramach  konkursu  POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

1 typu projektów - Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

2 typu projektów - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych