Informacja o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

10-02-2021, 08:09

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

Informacja o wybranych do dofinansowania projektach:

1) Tytuł projektu: Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej"

Wnioskodawca: Powiat Policki

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 15 300 000,00 zł

Koszt całkowita projektu: 18 000 861,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 31 pkt.

 

2) Tytuł projektu: Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach

Wnioskodawca: Gmina Miasto Pionki

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 3 881 091,5 zł

Koszt całkowita projektu: 4 566 605 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 36 pkt.