Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

14-04-2022, 13:44

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

Informacja o wybranych do dofinansowania projektach:

  1. Tytuł projektu: Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności

Wnioskodawca: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 9 671 440,18 zł

Koszt całkowita projektu: 9 675 130,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 44 pkt.