Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

27-04-2022, 11:52

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

 

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Rodzaj projektu: projekt grantowy

Tytuł projektu: ”Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 

Wnioskodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 50 000 000,00 zł

Koszt całkowita projektu: 50 000 000,00 zł