II Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 1.2

Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.:

 • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.05.2017 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.05.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania dokumentacji
   aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej: termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku
  i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy
  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.) za pośrednictwem usługi powszechnej.

 

Termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (IOK)  zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.2

 • Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wskazane w § 6 Regulaminu Konkursu.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17
wynosi: 300 000 000,00 PLN

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie
z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75% z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowany na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

Pliki do pobrania

0 harmonogram naboru 1.2 ii konkurs ver 1.pdf
0 harmonogram naboru 1.2 ii konkurs ver 1.pdf - (249,16 KB) Harmonogram konkursu
regulamin 1 2 ii konkurs jednolity 20170301ver1.pdf
regulamin 1 2 ii konkurs jednolity 20170301ver1.pdf - (621,63 KB) Regulamin konkursu
1 ogloszenie 1 2 ii konkurs ver 1.pdf
1 ogloszenie 1 2 ii konkurs ver 1.pdf - (475,64 KB) Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie
wniosek dzialanie 1 2 20170301.pdf
wniosek dzialanie 1 2 20170301.pdf - (1,56 MB) Załącznik nr 2 Wzór wniosku wraz z instrukcją
kryteria dzialanie 1 2.pdf
kryteria dzialanie 1 2.pdf - (5,39 MB) Załącznik nr 3 Kryteria Wyboru
4 zalaczniki wymagane do wniosku o dofinansowanie 1.2 20170301.pdf
4 zalaczniki wymagane do wniosku o dofinansowanie 1.2 20170301.pdf - (596,94 KB) Załącznik nr 4 Załączniki wymagane do wniosku
zalacznik 4 wzor1 tabele finansowe konkurs 1 2 wspolfinansowanie 4a.xls
zalacznik 4 wzor1 tabele finansowe konkurs 1 2 wspolfinansowanie 4a.xls - (128 KB) Załącznik nr 4 Wzór 1 - tabele finansowe
zalacznik 4 wzor2 oswiadczenie o ocenach oddzialywania na srodowisko 6.docx
zalacznik 4 wzor2 oswiadczenie o ocenach oddzialywania na srodowisko 6.docx - (45,79 KB) Załącznik nr 4 Wzór 2 - Oświadczenie o ocenach oddziaływania na środowisko
zalacznik 4 wzor3 tabele do wod w eur 7.xls
zalacznik 4 wzor3 tabele do wod w eur 7.xls - (211,5 KB) Załącznik nr 4 Wzór 3 - Tabele finansowe w euro
zalacznik 4 wzor4 wniosek czesc ekologiczo-technicza 10.doc
zalacznik 4 wzor4 wniosek czesc ekologiczo-technicza 10.doc - (289,5 KB) Załącznik nr 4 Wzór 4 - Wniosek część ekologiczno - techniczna
zalacznik 4 wzor5 harmonogram realizacji projektu 11.xls
zalacznik 4 wzor5 harmonogram realizacji projektu 11.xls - (53 KB) Załącznik nr 4 Wzór 5 Harmonogram realizacji projektu
zalacznik 4 wzor6 oswiadczenie w sprawie kompletnosci dokumentacji bodowlanej 17.docx
zalacznik 4 wzor6 oswiadczenie w sprawie kompletnosci dokumentacji bodowlanej 17.docx - (45,77 KB) Załącznik nr 4 Wzór 6 Oświadczenie o kompletności dokumentacji budowlanej
zalacznik 4 wzor7 oswiadczenie gotowosc 18.docx
zalacznik 4 wzor7 oswiadczenie gotowosc 18.docx - (48,52 KB) Załącznik nr 4 Wzór 7 Oświadczenie gotowość
zalacznik 4 wzor8 zalacznik dot pomocy publicznej 1.2 19.1.docx
zalacznik 4 wzor8 zalacznik dot pomocy publicznej 1.2 19.1.docx - (54,48 KB) Załącznik nr 4 Wzór 8 Załącznik dot. pomocy publicznej
zalacznik nr 4 wzor 9 kalkulator pomocy publicznej.zip
zalacznik nr 4 wzor 9 kalkulator pomocy publicznej.zip - (846,64 KB) Załącznik nr 4 Wzór 9 Kalkulator pomocy publicznej + instrukcja
zalacznik 4 wzor10 formularz informacji o otrzymanej pomocy 19.3.xlsx
zalacznik 4 wzor10 formularz informacji o otrzymanej pomocy 19.3.xlsx - (82,99 KB) Załącznik nr 4 Wzór 10 Formularz o otrzymanej pomocy publicznej
zalacznik 4 wzor11 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomoscia gruntami 24.docx
zalacznik 4 wzor11 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomoscia gruntami 24.docx - (16,49 KB) Załącznik nr 4 Wzór 11 Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością
zalacznik 4 wzor12 oswiadczenie pzp 25.docx
zalacznik 4 wzor12 oswiadczenie pzp 25.docx - (138,07 KB) Załącznik nr 4 Wzór 12 Oświadczenie PZP
zalacznik 4 wzor13 zbior oswiadczen 27.docx
zalacznik 4 wzor13 zbior oswiadczen 27.docx - (140,98 KB) Załącznik nr 4 Wzór 13 zbiór oświadczeń
zalacznik 4 wzor14 audyt ex post 28.docx
zalacznik 4 wzor14 audyt ex post 28.docx - (135,76 KB) Załącznik nr 4 Wzór 14 Oświadczenie Audyt ex - post
zalacznik 4 wzor15 oswiadczenie vat 29.docx
zalacznik 4 wzor15 oswiadczenie vat 29.docx - (135,37 KB) Załącznik nr 4 Wzór 15 Oświadczenie VAT
zalacznik 4 wzor16 oswiadczenie trwalosc 30.docx
zalacznik 4 wzor16 oswiadczenie trwalosc 30.docx - (309,01 KB) Załącznik nr 4 Wzór 16 Oświadczenie trwałość
zalacznik 4 wzor17 wykaz zalaczanych dokumentow 31.docx
zalacznik 4 wzor17 wykaz zalaczanych dokumentow 31.docx - (12,96 KB) Załącznik nr 4 Wzór 1 7 Wykaz załączników
5 zakres studium wykonalnosci 1.2 2010301.pdf
5 zakres studium wykonalnosci 1.2 2010301.pdf - (862,5 KB) Załącznik nr 5 - Zakres Studium Wykonalności
6.1. l spr. of 20170301.pdf
6.1. l spr. of 20170301.pdf - (910,21 KB) Załącznik nr 6.1 Lista sprawdzająca do oceny formalnej
6.2. l spr. om1 20170301.pdf
6.2. l spr. om1 20170301.pdf - (455,23 KB) Załącznik nr 6.2 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia
6.3. l spr. om2 20170301.pdf
6.3. l spr. om2 20170301.pdf - (609,03 KB) Załącznik nr 6.3 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia
7 wzor umowy o dofinansowanie dla dzialan z pomoca zwrotna njbp 1.pdf
7 wzor umowy o dofinansowanie dla dzialan z pomoca zwrotna njbp 1.pdf - (640,43 KB) Wzór umowy o dofinansowanie na pomoc zwrotną
8 metodyka wyliczenia max dofinansowania 1.2 20170301.pdf
8 metodyka wyliczenia max dofinansowania 1.2 20170301.pdf - (602,31 KB) Załącznik nr 8 - Metodyka wyliczania maksymalnego dofinansowania dla Działania 1.2
9 wytyczne dla audytow energetycznych pois 2014 2020 dzialanie1 2 20170301.pdf
9 wytyczne dla audytow energetycznych pois 2014 2020 dzialanie1 2 20170301.pdf - (1,02 MB) Załącznik nr 9 - Wytyczne do zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej
regulamin kop 1 2.7z
regulamin kop 1 2.7z - (671,71 KB) Regulamin KOP wraz z załącznikami