KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT: Zwracamy uwagę, iż w związku z wejściem  w życie w dniu 17.02.2017 r. zaktualizowanych „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” wytyczne te są podstawą do sporządzenia analizy finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu stanowiące jeden z elementów procesu obliczenia maksymalnego dofinansowania w ramach Konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 zgodnie z Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii  w przedsiębiorstwach.