Lista projektów po ocenie formalnej

21-07-2017, 15:20

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Pliki do pobrania

raport z oceny formalnej.pdf
raport z oceny formalnej.pdf - (267,86 KB) Lista projektów