Aktualizacja harmonogramu naboru POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

04-04-2018, 07:57

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru dla Działania 1.2 POIiŚ 2014 – 2020. Zaktualizowano:

a)      termin oceny formalnej – obecny harmonogram uwzględnia faktyczną datę opublikowania listy projektów po ocenie formalnej;

b)      termin dotyczący oceny merytorycznej I i II stopnia – zmiana wynika z dłuższego niż przewidywano czasu na uzupełnienie wniosków i złożenia stosowanych wyjaśnień przez Wnioskodawców, a także przeprowadzenia niezbędnych procedur i uzyskania decyzji celem zatwierdzenia wyników oceny;

c)       termin publikacji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. b);

d)      termin zawarcia umów o dofinansowanie – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. b) i c), a także uzyskanych zgód odpowiednich Instytucji, na wydłużenie terminu zawarcia umów;

Pliki do pobrania