Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP)

Realizując zapisy § 11 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS/1.2/1/2016, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Dokumenty

Aktualizacja harmonogramu naboru POIS/1.2/1/2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru dla Działania 1.2 POIiŚ 2014 – 2020. Zaktualizowano:

  1. termin rozpoczęcia naboru – dostosowano do zapisów ogłoszenia o naborze konkursu;
  2. termin dotyczący oceny formalnej – obecny harmonogram uwzględnia czas na poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny;
  3. termin dotyczący oceny merytorycznej I i II stopnia – zmiana wynika z dłuższego niż przewidywano czasu na uzupełnienie wniosków i złożenia stosowanych wyjaśnień przez Wnioskodawców;
  4. termin publikacji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. c);
  5. termin zawarcia umów o dofinansowanie – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. c) i d);

Dokumenty

Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS/1.2/1/2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  POIS/1.2/1/2016

Wzór umowy

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła wzór umowy o dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej. Wzór ten został opublikowany na stronach Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020, tj. Ministerstwa Energii i będzie wykorzystywany do sporządzania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinansowania m.in. w ramach działania 1.2, poddziałania 1.1.1 oraz poddziałania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020.

Komunikat Ministerstwa Energii dostępny jest pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26763.

Dokumenty dostępne są pod poniższymi linkami:
http://www.me.gov.pl/files/Wzór%20umowy%20o%20dofinansowanie%20dla%20działań%20z%20pomocą%20zwrotną_NJBP_1.docx

http://www.me.gov.pl/files/Załączniki.rar

Lista projektów po ocenie formalnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS/1.2/1/2016 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Dokumenty

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA PUNKTU C.2 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

W związku z nadaniem numeru programowi pomocowemu (rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) przez Komisję Europejską, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, stanowiące pomoc publiczną, powinni w pkt C.2 wniosku o dofinansowanie (tabela dotycząca wnioskowanej pomocy publicznej, ostatnia kolumna) wskazać stosowny numer programu pomocowego. Ten numer to: SA.46088(2016/X).

Harmonogram naboru

Nardowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia harmonogram naboru dla Działania 1.2 POIiŚ 2014 - 2020

WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU!

WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU ! ! !


Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS/1.2/1/2016 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:


Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru w ramach konkursu POIS/1.2/1/2016 do dnia 31 października 2016 r.
W związku z powyższym, termin końcowy naboru wniosków, określony w §9 ust. 1 Regulaminu konkursu, zostaje ustalony na 31.10.2016 r.


Termin, od którego zmiany są stosowane: 29.08.2016 r.

Zasady uwzględniania wsparcia z "białych certyfikatów" przy aplikowaniu o środki w ramach POIiŚ

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) nie przesądza czy prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej stanowią pomoc publiczną. Natomiast zgodnie z art. 20. ust. 2 tej ustawy, świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwestycyjną w przypadku, gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku.


Powyższe oznacza, że każdorazowo należy sprawdzać, czy łącznie wartość świadectw przyznanych w związku z przedsięwzięciem (wartość ustalona jak wyżej) i pomocy inwestycyjnej udzielonej na to przedsięwzięcie nie przekracza dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na dane przedsięwzięcie.


W związku z powyższym, Wnioskodawca występując do NFOŚiGW o pomoc inwestycyjną na dany projekt zobowiązany będzie do przedstawienia wartości wsparcia wynikającego zarówno z każdej planowanej/otrzymanej pomocy inwestycyjnej na ten projekt, jak również wsparcia wynikającego ze świadectw efektywności energetycznej związanych z tym samym projektem (bez względu na to, czy świadectwa zostały już wydane, czy też Wnioskodawca zamierza o nie wystąpić lub wystąpił, ale ich jeszcze nie otrzymał). NFOŚiGW przy ocenie dopuszczalności wnioskowanej pomocy uwzględni wszystkie wykazane wsparcia. W sytuacji kiedy wystąpi ryzyko przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy, wówczas Wnioskodawca zmuszony będzie (wybór do decyzji Wnioskodawcy) albo do obniżenia pomocy inwestycyjnej (w praktyce – jeszcze nie przyznanej) albo będzie mógł wystąpić do URE o świadectwa niższej wartości niż wynikające ze zmniejszenia zużycia energii (o ile jeszcze nie otrzymał świadectw). W tym drugim przypadku Wnioskodawca ponosi ryzyko straty, gdyż w przypadku nieotrzymania pomocy inwestycyjnej (np. w przypadku wyczerpania budżetu) nie będzie już mógł skorygować (podnieść) wartości świadectw efektywności energetycznej.

 

Narzędzie pomocnicze do wyliczenia maksymalnego dofinansowania

WAŻNE: NFOŚiGW udostępnia wszystkim potencjalnym wnioskodawcom Działania 1.2 PO IiŚ narzędzie pomocnicze w postaci Kalkulatora wyliczenia dofinansowania.
Zwracamy uwagę, iż narzędzie to nie jest oficjalnym dokumentem konkursowym, a jedynie pomocniczym, który ma pomóc Wnioskodawcy w trakcie prac nad wnioskeim o dofinansowanie w aspekcie wyliczenia maksymalnego dofinansowania dla danego przedsięwzięcia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się instrukcją przed rozpoczęciem prac z kalkulatorem.

 

Aktualizacja dokumentacji konkursowej: kalkulator pomocy publicznej

Z uwagi na zidentyfikowany problem w wyliczaniu wysokości premii inwestycyjnej dokonano niezbędnej korekty w tym zakresie w załączniku - Kalkulator pomocy publicznej. Dodatkowo zakładkę koszty rozszerzono o lata 2021-2023.

Zaktualizowany plik został dołączony do dokumentacji konkursowej.

 

11.07.2016 r. - Szkolenie Działanie 1.2 POIiŚ 2014 -2020

UWAGA SZKOLENIE:

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dotyczące warunków uczestnictwa i zasad oceny wniosków w ramach Działania 1.2 POIiŚ 2014 - 2020 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 lipca br. w godzinach 9.00 – 15.30 w Sali 102
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Pełna informacja o spotkaniu znajduje się pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,842,nfosigw-jako-instytucja-wdrazajacainstytucja-organizujaca-konkurs-zaprasza-na-szkolenie-dla-wnioskodawcow-poiis-2014-2020.html.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 lipca br. do godziny 10.00 (lub do wyczerpania limitu miejsc) za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/formularze/konkurs-nr-poiis1212016/

Tabele Finansowe dla Działania 1.2 - współfinansowanie

UWAGA NOWE:

W przypadku gdy wnioskodawca planuje montaż finansowy przedsiewzięcia w ramach Działania 1.2 POIiŚ 2014 - 2020
z wykorzystaniem środków krajowych NFOŚiGW należy skorzystać z poniższych tabel finansowych:

 

nr KONKURSU na potrzeby Generatora Wniosków o Diofinansowanie

UWAGA NOWE:

W celu rozpoczęcia pracy w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Działania 1.2 nalezy użyć poniższego numeru konkursu:

POIS.01.02.00-IW.03-00-001/16

Działanie 1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

KONKURS NR POIS/1.2/1/2016
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.08.2016r.:
•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
•    w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.08.2016 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.08.2016r. o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Za dzień wpływu wniosku uważa się:
a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej: termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub
 datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).
Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.
Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.2:
Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wskazane w  § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 500 000 000,00 PLN
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie
z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowany na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.
Regulamin konkursu nr POIS/1.2/1/2016, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl
Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte
są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szkolenia dla wnioskodawców działania 1.2 POIiŚ 2014-2020