III Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

29-12-2017, 10:23

Materiały ze szkolenia 1 marca 2018 roku (link przekierowujący)

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

 

KONKURS NR POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem:
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27.04.2018 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27.04.2018 r. o godz. 15:30.

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, które wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
 • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

 

Przedmiot konkursu:

Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.2:

Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wskazane w § 6 Regulaminu Konkursu

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18:

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 wynosi:

100 mln złotych

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75%
z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 31.01.2018 r. – 27.04.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – październik 2018 r.

Regulamin konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Zakres Studium Wykonalności stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Lista sprawdzająca do oceny spełnienia warunków formalnych stanowi załącznik nr 6.1
do Regulaminu konkursu.

Lista sprawdzająca do oceny formalnej stanowi załącznik nr 6.2 do Regulaminu konkursu.

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia stanowi załącznik nr 6.3 do Regulaminu konkursu.

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia stanowi załącznik nr 6.4 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach
stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Wytyczne do opracowania audytu energetycznego. Dokument pn. „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE dla Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii; w przedsiębiorstwach”
stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu:

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Działania zostały wskazane w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Pliki do pobrania