Nabór dla działania 2.2. POIiŚ 2014-2020 (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

30-10-2015, 15:25

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

KONKURS NR POIS.2.2.2/1/2015

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu[1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 29 lutego 2016 r.

Nabór rozpoczyna się 1 grudnia 2015 r. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29 lutego 2016 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29 lutego 2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

  • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz
    w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu:

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Zakres realizowanych projektów dotyczyć powinien budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu finansowane mogą być również inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.2.:

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 29 Regulaminu konkursu nr POIS.2.2.2/1/2015

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 2.2.:

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 24 Regulaminu konkursu nr POIS.2.2.2/1/2015.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

100 000 000, 00 zł

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach Działania 2.2.:

85 % - Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu).

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.2.:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 1 lipca 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.2.2.2/1/2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej podanej poniżej.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie następujących dokumentów:

 


[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

 

 


Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
16 listopada 2015 r. Publikacja katalogu przykładowych zmian powodujących istotną modyfikację Wniosku o dofinansowanie Publikacja na podstawie punktów 57, 64 i 97 Regulaminu naboru wniosków Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
17 listopada 2015 r. Aktualizacja listy załączników do wniosku tj. dodanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, tabeli dotyczącej przestrzegania przez aglomeracje przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz formularza dotyczącego informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. W tym zakresie zaktualizowano również instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dostosowanie załączników do ogólnego wzoru wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnienie załączników niezbędnych do oceny projektu pod kątem pomocy publicznej Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
25 listopada 2015 r. Wprowadzono drobne zmiany edycyjne treści regulaminu konkursu. Korekta stylistyczna. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
30 listopada 2015 r. Wprowadzono drobne zmiany edycyjne treści regulaminu konkursu. Korekta stylistyczna, konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących rejestracji przez IOK numeru krajowego wniosku. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
1 grudnia 2015 r. Zaktualizowano listę sprawdzającą oceny merytorycznej II stopnia w zakresie kryterium nr 12. Doprecyzowanie zakresu weryfikowanych w kryterium informacji. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
3 grudnia 2015 r. Zaktualizowano definicję istotnej modyfikacji Wniosku o dofinansowanie. Brak możliwości rekomendacji w ocenie wniosków. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
 8 grudnia 2015 r. Uzupełnienie ogłoszenia o Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe Udostępnienie dokumentów. Październik 2015 (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
22 grudnia 2015 r. Uzupełnienie ogłoszenia o Katalog wskaźników obowiązkowych Udostępnienie dokumentów Grudzień 2015 (dotyczy wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru)
26 sierpnia 2016 r. Zmiana harmonogramu konkursu Na podstawie pkt 54 i 151 Regulaminu Konkursu Od 22 sierpnia 2016 r.

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)