V nabór - Piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

04-04-2019, 14:56

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 marca 2019 r. piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych