VIII nabór dla działania 2.2. POIiŚ 2014-2020

28-06-2019, 11:05

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ projektów:

2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

 • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 31 lipca 2019 r. do 27 września 2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27 września 2019 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27 września 2019 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 •      termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 •      datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących budowy elementów infrastruktury systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 20 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 17 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

10 000 000 zł w tym:

 • 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
 • 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 11.1 z 19 czerwca 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej wartości projektu dla działania 2.2. Minimalne wartości projektów wskazane zostały w pkt 20 Regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 11.1 z 19 czerwca 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.2.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Harmonogram realizacji konkursu

Regulamin konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 (wersja obowiązująca od 20 maja 2019 r.) stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Oświadczenie koordynatora stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.2

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi (link do strony https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi-dla-projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow)

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.2: 

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczną decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 •   w przypadku zadań realizowanych zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” tzw. Czerwona Książka FIDIC (lub równoważnymi) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których wydano ostateczną decyzję w/s pozwolenia na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu oraz sporządzono dokumentację wymaganą w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia (SIWZ i ogłoszenie) dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub robót budowlanych) – min. 40 %;
 •   w przypadku zadań realizowanych zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy - dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” tzw. Żółta Książka FIDIC (lub równoważnymi) – posiadanie dokumentacji wymaganej w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia (SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań.
 •   w przypadku zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – posiadanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego.
 •   posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;

 

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

-    6 września 2019 r.

-    13 września 2019 r.

Informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 12 sierpnia 2019 r.

(UWAGA: Zaplanowane na 6 i 13 września 2019 r. szkolenia zostają odwołane)

 

Zakres wprowadzonych zmian do ogłoszenia oraz dokumentów składanych w ramach konkursu:

Data wprowadzenia zmian/ogłoszenia na stronie

Zakres zmian Uzasadnienie zmian Termin obowiązywania
15 listopada 2019 r. Aktualizacja harmonogramu konkursu Konieczność zmian wynika z dostosowania harmonogramu do przebiegu procesu oceny. Od dnia ogłoszenia zmiany (dotyczy wszystkich projektów złożonych w naborze)
20 grudnia 2019 r. Zmiana regulaminu konkursu, regulaminu pracy KOP i list sprawdzających Dokumenty zaktualizowano w zakresie rekomendacji Instytucji Certyfikującej Od dnia ogłoszenia zmiany
24 kwietnia 2020 r. Zmiana regulaminu konkursu Zaktualizowano alokację dla projektów dotyczących wyłącznie PSZOK Od dnia ogłoszenia zmiany
30 kwietnia 2020 r. Zmiana regulaminu konkursu w zakresie definicji Instytucji Pośredniczącej Zmiana nazwy Instytucji Pośredniczącej Od dnia ogłoszenia zmiany
22 października 2020 r. Zmiana regulaminu konkursu Zaktualizowano alokację dla projektów dotyczących wyłącznie PSZOK Od dnia ogłoszenia zmiany
13 listopada 2020 r. Zmiana regulaminu konkursu Zaktualizowano alokację dla projektów dotyczących innych instalacji niż wyłącznie PSZOK Od dnia ogłoszenia zmiany