VIII nabór dla działania 2.2. POIiŚ 2014-2020

28-06-2019, 11:05

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ projektów:

2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

 • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 31 lipca 2019 r. do 27 września 2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27 września 2019 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27 września 2019 r.  o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

 

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 •      termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
  jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 •      datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących budowy elementów infrastruktury systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 20 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 17 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

10 000 000 zł w tym:

 • 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
 • 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 11.1 z 19 czerwca 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej wartości projektu dla działania 2.2. Minimalne wartości projektów wskazane zostały w pkt 20 Regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 11.1 z 19 czerwca 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.2.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Harmonogram realizacji konkursu

Regulamin konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 (wersja obowiązująca od 20 maja 2019 r.) stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.2

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi (link do strony https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi-dla-projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow)

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.2: 

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczną decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 •   w przypadku zadań realizowanych zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” tzw. Czerwona Książka FIDIC (lub równoważnymi) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których wydano ostateczną decyzję w/s pozwolenia na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu oraz sporządzono dokumentację wymaganą w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia (SIWZ i ogłoszenie) dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub robót budowlanych) – min. 40 %;
 •   w przypadku zadań realizowanych zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy - dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” tzw. Żółta Książka FIDIC (lub równoważnymi) – posiadanie dokumentacji wymaganej w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia (SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań.
 •   w przypadku zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – posiadanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego.
 •   posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;

 

NFOŚiGW przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

-    6 września 2019 r.

-    13 września 2019 r.

Informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 12 sierpnia 2019 r.

(UWAGA: Zaplanowane na 6 i 13 września 2019 r. szkolenia zostają odwołane)