IX nabór – rozstrzygnięcie konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19

04-05-2020, 07:40

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r. listę ocenionych projektów dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19. Żaden  z projektów nie został wybrany do dofinansowania.