VIII nabór – lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

11-09-2020, 09:10

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 1 września 2020 r. listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych