VIII nabór – lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

13-11-2020, 12:36

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 12 listopada 2020 r. listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19:

Inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK