Nabór dla Działania 2.1. Typ 2 - Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

30-03-2016, 15:29

  Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

typ projektu 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

 

KONKURS NR POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku podpisania Wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu [1] - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie od 30 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.06.2016 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.06.2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym
  w systemie ePUAP, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie
 • w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 roku oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących realizacji zadań prowadzących do osiągnięcia dobrego stanu wód.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 29 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 24 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16:

 • regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW);
 • wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.3 z 10 lutego 2016 r.) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.3 z 10 lutego 2016 r.) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.1.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu : Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Harmonogram realizacji konkursu

Regulamin konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2  do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 22.03.2016 r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Załącznik do List sprawdzających do oceny merytorycznej II stopnia w zakresie oceny OOŚ.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Uwaga! W związku z publikacją przez Ministerstwo Rozwoju na stronie www.pois.gov.pl zaktualizowanych wzorów umów o dofinansowanie, zgodnie z pkt 152 Regulaminu konkursu, nastąpiła zmiana załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu – wzoru umowy o dofinansowanie

Zmiana obowiązuje od 13 kwietnia 2016 r.

Wzór umowy o dofinansowanie Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uwaga! Pod adresem: https://www.pois.gov.pl/media/18256/KWO_2_1_20160406.zip została zamieszczona aktualizacja Katalogu wskaźników o bowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów. W związku z powyższym, prosimy o zachowanie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z powyższą zmianą.

Zmiana obowiązuje od 25 maja 2016 r.

Wzory załączników i oświadczeń do Wniosku o Dofinansowanie

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze dostosowania do zmian klimatu.

Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

Zalecenie do sposobu wypełnienia Wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia niektórych kryteriów Oceny formalnej i Oceny merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.1, typ projektów 2.

 

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wzór (jeśli dotyczy – patrz pkt 16 Regulaminu konkursu)

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 45 Regulaminu konkursu)

 

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.1:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenia) dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC) (lub równoważnej).

 

[1] W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.)

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałmi ze szkolenia na temat działania 2.1 POIiŚ 2014-2020