Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista nr 5 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 października 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.6.2

Zgodnie z Regulaminem Naboru i Oceny Projektów poniżej przedstawiamy również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników IDO, ekspertów oraz ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

 

Sklad KOP 1.6.2

Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista nr 4 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 września 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.6.2

Lista nr 3 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.6.2

Lista nr 2 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lipca 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.6.2

Dokumenty

tabela_1.6.2.pdf - (360,38 KB)

Lista nr 1 projektów wybranych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lipca 2017 r. wyniki oceny merytorycznej

I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.6.2

Harmonogram naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia harmonogram naboru dla Działania 1.6.2 POIiŚ 2014 - 2020

Dokumenty

harmonogram_naboru_1_5_1_6_2_pozakonkursowe.pdf - (224,3 KB) Harmonogram naboru działanie 1.6.2 - POZAKONKURSOWY

Poddziałanie 1.6.2 - nabór w trybie pozakonkursowym

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 6 załącznika nr 4 pn. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie w tym wzory dokumentów, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania OOŚ zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie. Zwracamy uwagę na przypis 61 formularza wniosku, który stanowi, że w przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca załącza do wniosku dokument, podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu. Zobowiązanie powyższe wypełnia złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 19 ww. załącznika nr 4.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrażająca


Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki


współfinansowanej ze środków
Funduszu Spójności
w ramach


 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki,

ogłasza nabór projektów w trybie pozakonkursowym dla

Działania 1.6
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe


Poddziałanie 1.6.2
Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie: do 31.12.2016 r.

  • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

(nr naboru pozakonkursowego w GWD POIS.01.06.02-IW.03-00-P01/16)

  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.12.2016 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.12.2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.


Za dzień wpływu wniosku uważa się:
a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

  • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IDO zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.


Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2:
a)    budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
b)    wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
c)    budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Projekty mogą być składane w ramach limitów dla danego związku ZIT.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Dz. U. z 05.11.2015 poz. 1802).

Załączniki :
1.    Ogłoszenie o planowanym naborze w trybie konkursowym.
2.    Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
3.    Kryteria wyboru projektów
4.    Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie.
5.    Zakres studium wykonalności.
6.    Wzory List sprawdzających:
6b Listy sprawdzające - Działanie 1.6.2
6b-1    Lista sprawdzająca do oceny formalnej,
6b-2    Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia,
6b-3    Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
7.    Wzór Umowy o dofinansowanie.
8.    Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE Poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
9.    Regulamin pracy Komisji oceny projektów.

Dokumenty

zal_nr_1_do_reg__kop_protokol_z_posiedzenia.pdf - (454 KB) Zał. 1 do Regulaminu KOP
zal_nr_2.1_i_2.2_do_raportu_z_oceny_formalnej_reg._kop.xls - (29 KB) Zał. 2.1 i 2.2. do Regulaminu KOP
zal_nr_2_do_reg._kop_raport_z_oceny_formalnej.pdf - (480,63 KB) Zał. nr 2 do Regulaminu KOP
zal_nr_3.1_lista_rankingowa_z_zal.1_reg._kop.xls - (40,5 KB) Zał. 3.1 do Regulaminu KOP
zal_nr_3.2_do_raportu_z_oceny_meryt.-negat_reg._kop.xls - (26,5 KB) Zał 3.2 do Regulaminu KOP
zal_nr_3_do__reg._kop_raport_z_oceny_meryt.pdf - (415,73 KB) Zał. 3 do Regulaminu KOP
zal_nr_4a_do_reg._kop_deklaracja_bestronnosci_i_poufnosci.pdf - (283,16 KB) Zał. 4a do Regulaminu KOP
zal_nr_4b_do_reg._kop_deklaracja_poufnosci_obserwatora.pdf - (274,43 KB) Zał. 4b do Regulaminu KOP
zal_nr_5_do_reg._kop_protokol_z_konkursu.pdf - (474,64 KB) Zał. 5 do Regulaminu KOP
zalacznik_1_deklaracja_o_przygotowaniu_projektu.pdf - (118,57 KB) Zał. 1 - deklaracja
zalacznik_2_wzor_wniosku_z_instrukcja.pdf - (2,22 MB) Zał. 2 - wzór wniosku
zalacznik_4_2_b_wyliczenie_wskaznikow_rezultatu_1_6_2_kc_mh.xlsx - (49,66 KB) Zał. 4.2.b - wyliczenie wskaźników rezultatu
zalacznik_4_wzor_1b_wniosek_czesc_ekologiczo-technicza_1.6.2-tryb_konkursowy_ok_2016.05.20.doc - (79 KB) Zał. 4 - wzór 1b - wniosek część ekologiczno-techniczna
zalacznik_4_wzor_2_harmonogram_realizacji_projektu.xls - (52,5 KB) Zał. 4 - wzór 2 - harmonogram
zalacznik_4_wzor_3_wykaz_pozwolen_na_budowe_1.5_i_1.6.2.docx - (22,3 KB) Zał. 4 - wzór 3 - wykaz pozwoleń
zalacznik_4_wzor_5_zalacznik_do_oswiadczenia_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.xlsx - (12,23 KB) Zał. 4 - wzór 5 - załącznik do oświadczenia o gruncie
zalacznik_4_wzor_7_wykaz_zalaczanych_dokumentow__1.5_i_1.6.2.docx - (12,96 KB) Zał. 4 - wzór 7 - wykaz załączanych dokumentów
zalacznik_4_wzor_8_dot_pomocy_publicznej_1_5_i_1_6_2_zpp.docx - (40,49 KB) Zał. 4 wzór 8 - pomoc publiczna
zalacznik_4_wzor_9_formularz_informacji_pomoc_inna_niz_de_minimis.xlsx - (82,95 KB) Zał. 4 - wzór 9 - formularz inf. o pomocy
zalacznik_7_wzor_umowa_o_dofinansowanie_energetyka_npjb_wzor.pdf - (591,97 KB) Zał. 7 - wzór umowy o dofinansowanie
zalacznik_6b-3_lista_sprawdzajaca_ocena_mer__ii_stopnia_1.6.2.pdf - (640,22 KB) Zał. 6b - LS merytoryczne II stopnia
zalacznik_6b-2_lista_sprawdzajaca_ocena_mer._i_stopnia_1.6.2.pdf - (350,92 KB) Zał. 6b - LS merytoryczne I stopnia
zalacznik_6b-1_lista_sprawdzajaca_ocena_formalna_1.6.2.pdf - (764,43 KB) Zał. 6b - LS formalne
zalacznik_5_zakres_studium_wykonalnosci_1_5_i_1_6_2.pdf - (791,3 KB) Zał. 5 - zakres studium wykonalności
zalacznik_8_metodyka_wyliczenia_maksymalnej_wysokosci_dofinansowania_1_5_i_1_6_2.pdf - (869,68 KB) Zał. 8 - metodyka wyliczania max dofinansowania
karta_os_i_2016-05-20.pdf - (420,65 KB) Zał. 3 - Kryteria wyboru projektów I OŚ
zalacznik_9_regulamin_komisji_oceny_projektow_final.pdf - (677,18 KB) Zał. 9 - regulamin KOP
regulamin_naboru_i_oceny__tryb_pozakonkursowy.pdf - (699,43 KB) Regulamin naboru i oceny
zalacznik_4_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_1_5_i_1_6_2_final.pdf - (571,91 KB) Zał. 4 - wymagane załączniki
zalacznik_4_wzor_6_zbior_oswiadczen_1.5_i_1.6.2.docx - (26,42 KB) Zał. 4 wzór 6 - zbiór oświadczeń