Ważne: Zmiana treści regulaminu konkursu

30-10-2017, 14:07

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:

W Regulaminie konkursu zmieniono § 4 ust. 3, w którym uległ zmianie podział przyznanej na ww. konkurs alokacji, jak niżej:

3. Budżet na realizację Poddziałania 1.6.2 w ramach konkursu POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17 wynosi 80 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, i jest podzielony w następujący sposób:

3.1 50 mln PLN - dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).

3.1.1W ramach kwoty, o której mowa w pkt 3.1, 25 mln PLN przeznaczone będzie wyłącznie dlaprojektów, które są realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu).

3.2 30 mln PLN na pozostałe projekty.

Dodatkowo dla projektów realizowanych na terenie miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze zniesiono derogacje w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów RPO i działania 1.7 POIiŚ 2014-2020.

Ponadto wprowadzono do regulaminu definicje miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz dwa dodatkowe załączniki (Załącznik 10 i Załącznik 11) z imienną listą ww. miast.

Zmiana regulaminu obowiązuje od 30 października 2017 r.