Informacja nt. uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

23-07-2018, 05:15

Szanowni Państwo,

13 lipca 2018 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Porozumienia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapewni możliwość uzyskania przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie ze środków europejskich dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, potwierdzającego zgodność inwestycji z celami środowiskowymi. Stosownie do § 2 ust. 3 ww. dokument powinien być sporządzony według wzoru określonego przez instytucję przeprowadzającą konkurs, a więc w przypadku obecnie trwającego naboru konkursowego dla 5. typu projektów działania 2.1 – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej NFOŚiGW, zawierającej informacje o ww. konkursie.

Na mocy przedmiotowego Porozumienia, wnioski o wydanie ww. dokumentu, prosimy kierować do właściwej miejscowo (ze względu na lokalizację zamierzenia inwestycyjnego) jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących m.in.:

- przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód;

- remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.).

W takiej sytuacji ww. dokument nie będzie niezbędnym załącznikiem do przedkładanej dokumentacji konkursowej.