Aktualizacja dokumentacji konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18

29-04-2019, 10:31

 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie pkt. 24 i 132 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 dokonano następujących zmian w dokumentacji ww. konkursu:

1. W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ww. konkursie zasadne jest dostosowanie pierwotnego harmonogramu konkursu do rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oceny wniosków.

 Zaktualizowany harmonogram konkursu

2. W związku z aktualizacją ogólnie obowiązujących wzorców umowy o dofinansowanie w zakresie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych zasadne jest dostosowanie załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu stanowiącego obowiązujący w konkursie wzór umowy o dofinansowanie. Wykaz zmian dokonanych w treści umowy, jej zaktualizowany tekst jednolity oraz wzory załączników 15a-15c zamieszczono poniżej.

 Wykaz zmian w umowie o dofinansowanie

 Umowa – zaktualizowany wzór

 – zał. 15a do umowy

 – zał. 15b do umowy

 – zał. 15c do umowy

 

Powyższe zmiany stosuje się od dnia 25 kwietnia 2019 r.