IV Nabór dla działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

27-09-2019, 10:14

 

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

KONKURS NR POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w GWD - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

 w terminie od 28 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w GWD upływa dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP - termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w GWD,
 • w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 

termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 22 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOOP), w 5. typie projektów działania 2.1 co do zasady wsparcie jest kierowane do obszarów miast:

 1. ujętych w projekcie 1b[1] polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców lub
 2. których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 [2],[3]
 3. jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016.

Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 1b jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Jednakże SzOOP jednocześnie dopuszcza wyodrębnienie alokacji dedykowanej miastom w zależności od liczby ich mieszkańców.

Tym samym niniejszy konkurs jest dedykowany projektom spełniającym co najmniej jeden z warunków opisanych w SzOOP (litery a-c powyżej) oraz jednocześnie zlokalizowanym w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców[4].

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 19 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 60 000 000 zł.

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna lub maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 11.2 z 01 sierpnia 2019 r.) nie przewiduje minimalnej lub maksymalnej wartości projektu dla działania 2.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 11.2 z 01 sierpnia 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.1.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla projektów generujących dochód zostanie określony w oparciu
o stawkę zryczałtowaną w wysokości 25%, wskazaną w załączniku V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Harmonogram realizacji konkursu

Regulamin konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący
PO IiŚ 2014-2020 w dniu 7.08.2019 r., i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji wypełnienia warunków formalnych, oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji wypełnienia warunków formalnych, oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie.

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze dostosowania do zmian klimatu.

Wykaz dokumentacji OOŚ załączanej do wniosku o dofinansowanie / Zalecenia dla projektów dużych dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku nr 6 pn. „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko” do wniosku o dofinansowanie projektu”

Metodyka analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost) – opcjonalnie.

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.1 typ projektu 5.

Zalecenia do sposobu wypełnienia Wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia niektórych kryteriów Oceny formalnej i Oceny merytorycznej I stopnia i II stopnia dla działania 2.1. typ projektów 5.

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 35 Regulaminu konkursu).

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jeśli dotyczy – patrz pkt. 13 Regulaminu konkursu).

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji – zgodnie z kryterium formalnym nr 9:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej). 

Uwaga:

IOK przeprowadzi co najmniej jedno szkolenie połączone z konsultacjami indywidualnymi w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Dalsze informacje będą zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW do końca września 2019 r.

 

[1] Ograniczenie to nie dotyczy Miasta Stołecznego Warszawa ze względu na realizację przez to miasto odrębnego projektu dotyczącego przygotowania strategii adaptacji dla miasta metropolitalnego w ramach instrumentu LIFE+.

[2] Gęstość zaludnienia będzie ustalona w oparciu o opracowanie GUS Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku z zastrzeżeniem, iż dla gmin posiadających obszary zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, których powierzchnia wynosi nie mniej niż 10% obszaru całej gminy, wskaźnik gęstości zaludnienia jest korygowany poprzez nieuwzględnienie w nim powierzchni ww. terenów. Powierzchnia obszarów zamkniętych powinna być poświadczona stosownymi dokumentami.

[3] Wsparcia ze środków POIiŚ nie będą mogły uzyskać miasta zlokalizowane w województwach dolnośląskim i łódzkim.

[4] Liczba mieszkańców jest ustalana w oparciu o opracowanie GUS Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku.