V Nabór dla działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

29-05-2020, 07:09

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

KONKURS NR POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
  w GWD - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

 w terminie od 29 czerwca 2020r. do 28 sierpnia 2020 r.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w GWD upływa dnia 28 sierpnia 2020 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 28 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP - termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w GWD,
 • w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników -
jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

 

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 22 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOOP), w 5. typie projektów działania 2.1 co do zasady wsparcie jest kierowane do obszarów miast:

 • ujętych w projekcie 1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców lub
 • których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 ,
 • jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016.

Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 1b jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 19 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 60 000 000 zł.

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna lub maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 15.2 z 04 maja 2020 r.) nie przewiduje minimalnej lub maksymalnej wartości projektu dla działania 2.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 15.2 z 04 maja 2020 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.1.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla projektów generujących dochód zostanie określony w oparciu
o stawkę zryczałtowaną w wysokości 25%, wskazaną w załączniku V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i SzOOP dla działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Harmonogram realizacji konkursu

 

Regulamin konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do SzOOP i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 30.03.2020 r., i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji wypełnienia warunków formalnych, oceny formalnej i merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji wypełnienia warunków formalnych, oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wzory załączników i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie.

Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze dostosowania do zmian klimatu.

Wykaz dokumentacji OOŚ załączanej do wniosku o dofinansowanie / Zalecenia dla projektów dużych dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania w załączniku nr 6 pn. „Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko” do wniosku o dofinansowanie projektu”

Metodyka analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost) – opcjonalnie.

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektu dla działania 2.1 typ projektu 5.

Zalecenia do sposobu wypełnienia Wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia niektórych kryteriów Oceny formalnej i Oceny merytorycznej I stopnia i II stopnia dla działania 2.1. typ projektów 5.

Dodatkowe dokumenty składane wraz z Wnioskiem:

Upoważnienie do poświadczania zgodności dokumentów z oryginałem (jeśli dotyczy – patrz pkt. 35 Regulaminu konkursu).

Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jeśli dotyczy – patrz pkt. 13 Regulaminu konkursu).

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji – zgodnie z kryterium formalnym nr 9:

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - min. 40 %;
 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).

[1 ] Ograniczenie to nie dotyczy Miasta Stołecznego Warszawa ze względu na realizację przez to miasto odrębnego projektu dotyczącego przygotowania strategii adaptacji dla miasta metropolitalnego w ramach instrumentu LIFE+.

[2] Gęstość zaludnienia będzie ustalona w oparciu o opracowanie GUS Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku z zastrzeżeniem, iż dla gmin posiadających obszary zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, których powierzchnia wynosi nie mniej niż 10% obszaru całej gminy, wskaźnik gęstości zaludnienia jest korygowany poprzez nieuwzględnienie w nim powierzchni ww. terenów. Powierzchnia obszarów zamkniętych powinna być poświadczona stosownymi dokumentami.

[3] Wsparcia ze środków POIiŚ nie będą mogły uzyskać miasta zlokalizowane w województwach dolnośląskim i łódzkim.