Zmiana dokumentacji V naboru dla działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

02-02-2021, 14:50

NFOŚiGW jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 informuje o następujących i stosowanych od dnia ich ogłoszenia zmianach dokumentacji konkursowej:

1.      W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej I stopnia oraz decyzją IP o zwiększeniu alokacji na konkurs do 140 200 000 zł zaszła konieczność aktualizacji Regulaminu konkursu w ww. zakresie.  

2.      W dniu 23 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. Zmieniła ona m.in. zasadniczy okres obowiązywania ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., z 31.12.2020 r. na 31.12.2023 r. 

Tym samym zasadne jest usunięcie ograniczeń stosowania do 31.12.2020 r. niektórych zapisów Regulaminu konkursu, które były podyktowane pierwotnym brzmieniem zapisów ustawowych. 

3.      W związku z przedłużającą się oceną wniosków o dofinansowanie uzasadnione jest dokonanie aktualizacji harmonogramu konkursu, przewidzianej w pkt 24 jego Regulaminu.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są tutaj: [Regulamin konkursu], [Harmonogram konkursu].