Zmiana dokumentacji V naboru dla działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

25-02-2021, 12:15

NFOŚiGW jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 informuje o następującej zmianie dokumentacji konkursowej:

1. W związku z koniecznością uspójnienia dokumentacji konkursowej, w harmonogramie konkursu dotychczasowe sformułowanie w ostatnim wierszu:

Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez IP listy projektów wybranych do dofinansowania

zastępuje się słowami:

Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez IOK listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowany dokument dostępny jest tutaj: [Harmonogram konkursu].