Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.1.5.

Autor: Adam Zozula
22-09-2016, 16:40

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej, termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu zagospodarowania wód opadowych na terenach miejskich (typ 5) w działaniu 2.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uległ wydłużeniu do dnia 24 października 2016 r.

Odpowiednio zmienione dokumenty zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z wyrażoną w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zasadą równego traktowania wnioskodawców, wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie oznacza, że wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli już wniosek mają prawo do jego korekty i ponownego złożenia w przedłużonym terminie.

Niniejsza zmiana dotyczy wyłącznie terminu naboru. Nie przewiduje się zmian innych zasad, w szczególności kryteriów kwalifikowania wniosków o dofinansowanie.