Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

16-01-2017, 14:48

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca oraz Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska:

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (typ 5)

(KONKURS nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17)

Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę na fakt, iż II nabór dla typu projektów 2.1.5 dedykowany jest szerszej puli beneficjentów niż nabór I.
Szczegóły w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu (link przekierowujący do ogłoszenia)

Termin: 27 stycznia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • metodologia oceny projektów,
  • zasady kwalifikowania wydatków,
  • niezbędne elementy  analizy finansowej,
  • najważniejsze elementy formularza wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie działania generatora wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów, przedstawicieli firm konsultingowych
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia