Zakończenie oceny projektu w ramach naboru pozakonkursowego nr POIS.01.03.01-IW.03-00-P01/16 dla Działania 1.3

23-12-2017, 07:59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała pozytywny wynik oceny projektu nr POIS.01.03.01-00-0198/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”, złożonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz przekazała rekomendację do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 377 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 357 mln zł (303 450 000,00 zł ze środków Funduszu Spójności oraz 53 550 000,00 zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. W wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projekt uzyskał 16 punktów.

 

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu (KOP):

Przewodnicząca KOP: Urszula Zając

Zastępcy Przewodniczącej KOP: Anna Pekar, Edward Kolbusz, Piotr Benedykciuk

Sekretarz KOP: Monika Mordarska

Członkowie KOP: Dorota Banachowicz, Krzysztof Carbol, Andrzej Karasiewicz, Józef Lewandowski, Piotr Makuch, Anna Wojtysiak

Umowa o dofinansowanie dla projektu podpisana została w dniu 22 grudnia 2016 r. przez  prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I Wiceprezesa Rady Ministrów oraz dr Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu NFOŚiGW, w siedzibie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.