Informacja o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

10-05-2016, 12:11

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
                        na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
                        środowiska

Typ projektu: 2.1.8 Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu  usprawnienia systemu monitorowania środowiska.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”

Wnioskodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 50 150 000,00 zł

Koszt całkowita projektu: 59 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 51 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 10.05.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
                        na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
                        środowiska

Typ projektu: 2.1.8 Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu  usprawnienia systemu monitorowania środowiska.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badania powietrza atmosferycznego” 

Wnioskodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 1 700 000,00 zł

Koszt całkowita projektu: 2 000 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej I stopnia – 54 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 23.05.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 22.09.2015 r. do 31.12.2017 r.