Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

01-09-2016, 12:07

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ projektu: 2.1.3 Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 144 500 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 170 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 234 670 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  15 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 25.08.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 02.01.2016 r. do 01.12.2022 r.