I konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

21-12-2015, 11:13
Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


jako Instytucja Wdrażająca


Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności


w ramach


 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,


działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki,

ogłasza konkurs projektów w ramach


Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

KONKURS NR POIS/1.3.1/1/2015


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 22 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.:


•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu1  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/


•    w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29 kwietnia 2016 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29 kwietnia 2016 r. o godz. 15:30.


Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.


Za dzień wpływu wniosku uważa się:


a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;


b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,


lub

  • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.


Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1:
Projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, wskazane w  § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 

  • Państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428), dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 11 a.1)
  • Szkoły wyższe (forma prawna – kod 044)
  • Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i są dostępne w wersji obowiązującej od 19 października 2015 r.


Wzór umowy o dofinansowanie


Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowany na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.


Regulamin konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl
Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu konkursu.


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

1) W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałi ze szkolenia na temat działania 1.3.1 POIiŚ 2014-2020

Pliki do pobrania