NFOŚiGW beneficjentem projektu grantowego „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych”

06-11-2023, 11:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt grantowy pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych”. Celem projektu jest promowanie efektywności energetycznej poprzez wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii.

NFOŚiGW jest w projekcie Beneficjentem, a na podstawie zawartej umowy udziela dofinansowania grantobiorcom końcowym.

Projekt wpisuje się w realizację działań przewidzianych w ramach POIiŚ 2014-2020: Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3. „Wspieranie efektywności w budynkach”, Poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.”

Jednym z kierunków takich działań jest m.in. głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – budynków oświatowych, skutkująca wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami termoizolacyjności. Istotnym elementem utrudniającym poprawę efektywności w budynkach użyteczności publicznej jest m.in. brak środków na inwestycje. Przekłada się to na niewielkie możliwości wykonania pogłębionej modernizacji energetycznej i na niewykorzystanie potencjału redukcji zużycia energii w tych budynkach. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła doprowadzi do większej redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Umowę o powierzenie grantu podpisało dotychczas 11 podmiotów. W ramach projektu głębokiej modernizacji energetycznej zostanie poddanych 35 budynków. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii końcowej - 35 000 GJ/rok.