WAŻNE- Aktualizacja dokumentów konkursowych - UPROSZCZENIA !!!

20-05-2016, 14:23

W związku z koniecznością podjęcia pilnych działań usprawniających proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie dla poddziałania 1.3.1, przedstawiamy poniżej opis zmian w Regulaminie dla Konkursu (wraz załącznikami) nr POIS/1.3.1/1/2015 wraz z uzasadnieniem.

Zmiany zmierzają do przyspieszenia realizacji PO IiŚ 2014-2020 i spełnienia celów określonych w „Planie Działań na rzecz przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020”, przyjętym przez Radę Ministrów.

Zmiany obowiązują od 20 maja 2016 r.


Zmiana nr 1: Realizacja wymogu oceny spełniania każdego z kryteriów wyboru projektów przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów.
NFOŚiGW zastosuje w tym zakresie praktykę dobrze sprawdzoną przez ponad dwadzieścia lat działalności. „Zasada dwóch par oczu” będzie realizowana następująco: ekspert NFOŚiGW będzie dokonywał oceny, a przewodniczący KOP lub jego zastępca (kierujący komórką organizacyjną) będzie dokonywał weryfikacji przeprowadzonej oceny pod kątem spełnienia odpowiednich kryteriów.
Dokumenty uwzględniające proponowane uproszczenie:
•    Regulamin konkursu (§ 10)
•    Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (§ 1, § 3, § 4)
•    Lista sprawdzająca – ocena formalna
•    Lista sprawdzająca – ocena merytoryczna I stopnia
•    Lista sprawdzająca – ocena merytoryczna II stopnia

Zmiana nr 2: Możliwość zakończenia oceny projektu kryteriami wyboru wynikiem „nie dotyczy” wraz z podaniem uzasadnienia.
W procesie wyboru projektów do dofinansowania możliwa jest ocena konkretnego projektu kryteriami wyboru, zakończona wynikiem „nie dotyczy” wraz z podaniem uzasadnienia. Oznacza to, że, rozstrzygnięcie wyboru projektów w postaci stwierdzenia, iż dane kryterium nie znajduje swojego zastosowania ani odniesienia względem wybranego obszaru oceny, stanowi wynik przeprowadzonego procesu oceny pod względem spełnienia określonego  kryterium wyboru projektów.
Dokument uwzględniający proponowane uproszczenie
•    Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (§ 4)  

Zmiana nr 3: Weryfikacja gotowości organizacyjno-instytucjonalnej projektu w obszarze zawierania umów w oparciu o oświadczenie składane przez wnioskodawcę.
Ocena spełnienia horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia nr 5 – „Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów” będzie polegała na sprawdzeniu, czy wnioskodawca przedstawił oświadczenie o znajomości i stosowaniu zasad wynikających z dokumentów programowych. Ocena zgodności treści procedur (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów, do których nie stosuje się pzp z zasadami obowiązującymi w POIiŚ 2014-2020 będzie odbywała się po zawarciu umowy o dofinansowanie.
Dokumenty uwzględniające proponowane uproszczenie:  
•    Lista sprawdzająca – ocena merytoryczna II stopnia (kryterium merytoryczne II stopnia nr 5)
•    Załącznik nr 5.1 Wzór nr 1

Zmiana nr 4: Etapowe zatwierdzanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach oceny merytorycznej II stopnia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania będzie zatwierdzana przez Instytucję Pośredniczącą w częściach, co pozwoli na szybsze zawieranie umów o dofinansowanie. Oczekiwanie na zakończenie oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie i opublikowanie ostatecznej listy projektów opóźniałoby realizację pozytywnie ocenionych i wybranych projektów.
Dokumenty uwzględniające proponowane uproszczenie:
•    Regulamin Konkursu (§ 3, § 10)
•    Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (§ 1, § 4)

Zmiana nr 5: Uzyskanie gotowości technicznej projektu do realizacji na poziomie wymaganym przez instytucję organizującą konkurs oraz skrócenie terminu na składanie pełnej dokumentacji w tym zakresie z 29 października 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
Intencją zmiany jest odstąpienie od bezwzględnego wymagania pełnej dokumentacji projektowej na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Wnioskodawcy którzy nie będą posiadali pełnej dokumentacji do 31 lipca 2016 r. będą składali oświadczenie o obowiązkowym rozpoczęciu przedsięwzięcia w terminie do ośmiu miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie oraz harmonogram uzyskiwania niezbędnych decyzji do uzyskania pełnej gotowości technicznej. Rozpoczęcie przedsięwzięcia byłoby rozumiane jako zawarcie umowy z wykonawcą.
Zmiana realizuje dwie przesłanki:
-    zmiana jest korzystna dla wnioskodawców, bo ostatecznie pełną dokumentację mogą uzyskiwać w terminie dłuższym niż pierwotnie określono (było: 29 października 2016; po zmianie: rozpoczęcie projektu nawet do 8 m-cy po zawarciu umowy o dofinansowanie)
-    zmiana przyspiesza procedowanie z wnioskami o dofinansowanie i zawieranie umów o dofinansowanie.
Dokumenty uwzględniające proponowane uproszczenie:
•    Regulamin Konkursu (§ 3, § 10)
•    Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (§ 4)
•    Załącznik 4.4 Wzór nr 4
•    Załącznik nr 5
•    Załącznik nr 5.3 Wzór nr 3

Zmiana nr 6: Uproszczenie Listy sprawdzającej kryteria merytoryczne II stopnia.
Lista sprawdzająca, w zakresie finansowym została zmieniona tak, aby lepiej odpowiadała uwarunkowaniom poddziałania 1.3.1. Usunięte zostały kryteria odnoszące się do spółek prawa handlowego/MŚP, oraz wartości rezydualnej (zgodnie z Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.1. wartość rezydualna nie występuje). Część zapisów została uproszczona dzięki odniesieniom bezpośrednio do dokumentów konkursowych.
Dokument uwzględniający proponowane uproszczenie:
•    Lista sprawdzająca – ocena merytoryczna II stopnia
Pozostałe zmiany w dokumentacji konkursowej:
-  Uwzględnienie zmiany z dnia polegającej na wydłużeniu terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. do 31.05.2016 r. (§ 9 Regulaminu Konkursu),
- Odstąpienie od wymogu notarialnego potwierdzenia upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie  z uwagi na status podmiotów, które mogą aplikować w konkursie (przypis nr 1 w Regulaminie Konkursu),
- Rezygnacja z udziału w pracach KOP ekspertów(tzw. zewnętrznych, spoza NFOŚiGW), o których mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej (§ 2 Regulaminu Konkursu, § 1 -3  Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów),
- Zmiany redakcyjne  w zakresie poprawy czytelności i stylistyki, zapisów aktów prawnych, omyłek oczywistych, aktualizacji zapisów związanych z wewnętrznymi procedurami NFOŚiGW itp.