1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Konkurs II

16-10-2017, 10:01

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

 Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

KONKURS NR POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27.02.2018 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27.02.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, które wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b) w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

- termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

- datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17:

  • państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),
  • szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),
  • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 wynosi 90 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 29.12.2017 r. – 27.02.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – październik 2018 r.

Regulamin konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl i www.pois.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr 3.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny spełnienia warunków formalnej stanowią załącznik nr 5.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr 5.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej - opis, stanowi załączniki nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny stanowi załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu.

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1 stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów

Kryteria wyboru projektów

Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

„Wyliczenie maksymalnej kwoty pomocy zwrotnej przy zastosowaniu wskaźnika luki w finansowaniu oraz wyliczenie wskaźników efektywności finansowej” – opis do przykładu liczbowego

„Wyliczenie maksymalnej kwoty pomocy zwrotnej przy zastosowaniu wskaźnika luki w finansowaniu oraz wyliczenie wskaźników efektywności finansowej” - arkusz kalkulacyjny zawierający przykład liczbowy

Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 17 i 18.