Zmiana Regulaminu konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17 dla Poddziałania 1.3.1

10-10-2018, 11:11

Informujemy, że w dniu 09.10.2018 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 1.3.1.

 

Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

- Regulamin konkursu,

- Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Ogłoszenie o planowanym naborze,

- Załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia,

- Załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia,

- Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu –  Regulamin pracy Komisji oceny projektów.

 

Zmiany do Regulaminu konkursu są następujące:

  • zwiększono budżet na realizacji
  • wprowadzono możliwość zatwierdzania częściowych list projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i osiągnęły minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej I stopnia,
  • w przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono możliwość przedstawienia zamiast Procedur zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem oświadczenia o znajomości i stosowaniu zasad wynikających z dokumentów programowych oraz zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 2014‐2020,
  • wprowadzono korekty redakcyjne i uspójniające dokumentację konkursową.