Aktualizacja harmonogramu naboru konkursu POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

25-09-2019, 14:33

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 (zwanego dalej: Regulaminem) informujemy o aktualizacji harmonogramu naboru konkursu. Zaktualizowano:

a)      termin oceny formalnej,

b)      termin dotyczący oceny merytorycznej I i II stopnia – zmiana wynika z planowanego wydłużonego czasu na uzupełnienie wniosków i złożenie stosowanych wyjaśnień przez Wnioskodawców, a także problemów interpretacyjnych przy ocenie wniosków (jednostki medyczne, parki narodowe, kody formy prawnej, zakres prac kwalifikowany w 1.3.1).

c)       termin publikacji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. b);

d)      termin zawarcia umów o dofinansowanie – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. b) i c);