Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuje, iż:

został przygotowany i zatwierdzony Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Poradnik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów środków UE, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

Poradnik został opublikowany na stronie https://www.pois.gov.pl/  w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami (https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/).

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuje, iż:

na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się komunikat z informacją dla beneficjentów środków UE, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi.

Komunikat znajduje się pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymidla-projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow

Na stronie zamieszczony został również wzór „Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód”.

Kwalifikowanie odpisów amortyzacyjnych

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuje, iż:

  • przy określaniu i rozliczaniu wydatków kwalifikowalnych należy pamiętać, że przez podwójne finansowanie należy rozumieć m.in. zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie. Mając powyższe na uwadze konieczne jest pomniejszenie wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów, albo odpowiednie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych

Rekomendacje w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych dot. udzielenia zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowa

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuję, iż:

w odpowiedzi na wątpliwości dotyczące poprawności prowadzonych postępowań przygotowane zostały listy sprawdzające w zakresie poprawności zamówień publicznych udzielanych w ramach współfinansowania ze środków UE w trybie rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.

Listy sprawdzające mogą stanowić narzędzie pomocnicze dla wnioskodawców i beneficjentów przy prowadzeniu autokontroli w danym obrzasze.

Listy sprawdzające

Skład Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-001/16

03-01-2018, 12:47

Realizując zapisy § 11 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-001/16, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Dokumenty

WAŻNE: Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS/1.3.2/1/2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 listopada 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ/1.3.2/1/2016.

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, po ogłoszeniu naboru).

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych

Wydawanie interpretacji podatkowej i prawnej w zakresie bezpiecznego korzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe ze środków POIi

03-07-2018, 12:47

Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuję, iż:

Instytucja Zarządzająca POliŚ (IZ) nie ma kompetencji do wydawania wiążących interpretacji prawnych i podatkowych. W zakresie korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku finansowania wkładu własnego w projekcie ze środków funduszu remontowego, jedynie Minister Finansów oraz dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej mogą wypowiadać się w sposób wiążący.

IZ POliŚ jako instytucja odpowiedzialna za interpretację zasad kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach projektów POliŚ, może przedstawić stanowisko wyłącznie w zakresie kwestii dotyczących stosowania tychże zasad. W związku z powyższym informuję, że warunek określony w 6.12 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POliŚ na lata 2014-2020, wskazujący na obowiązek ujęcia wydatków związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (przy czym ewidencję rozumie się jako wyodrębnioną na potrzeby projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe, a w przypadku beneficjentów nie podlegających reżimowi tych ustaw - w oparciu o wytyczne IZ) dotyczy tylko tych przypadków, które, zgodnie z polityką rachunkowości są ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Podrozdział 6.12 Wytycznych POliŚ określa zasady kwalifikowalności zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wyposażenia bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu lub wspomagającego proces wdrażania projektu. W opinii IZ POliŚ, większość prac termomodernizacyjnych należy traktować jako roboty budowlane i rozliczać zgodnie z podrozdziałem 7.6 ww. Wytycznych POliŚ. W przypadku, gdy beneficjent samodzielnie wykonuje całość lub część prac termomodernizacyjnych, należy w pierwszej kolejności uwzględnić treść podrozdziału 6.12 pkt 5 ww. Wytycznych POliŚ, czyli związane z tymi pracami wydatki powinny być rozliczane na warunkach określonych w podrozdziale 7.6 pkt 3-5 ww. Wytycznych POliŚ. Z punktu widzenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach POliŚ nie ma więc znaczenia czy prace termomodernizacyjne są rozumiane jako prace remontowe czy jako modernizacyjne i w jaki sposób są ujmowane w ewidencji księgowej.

W projektach, dla których umowę o dofinansowanie zawarto po 2 września 2017 r., czyli po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawę wdrożeniową) i likwidującej wytyczne programowe, oraz w projektach dla których umowę o dofinansowanie zawarto przed tą datą, ale zawarto stosowny aneks, do oceny kwalifikowalności wydatków stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane powyżej Wytyczne nie wprowadzają obowiązku wpisania wydatków związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W podrozdziale 6.12 pkt 3 ww. Wytycznych wskazano, że to Instytucja Zarządzająca może określić w SzOOP, umowie o dofinansowanie, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym sposób dokumentowania faktycznego wykorzystania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu. IZ POliŚ nie skorzystała z tego uprawnienia i nie wprowadziła wprost obowiązku ujęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji środków trwałych, jako warunku kwalifikowalności wydatków. Także w odniesieniu do tych Wytycznych, w opinii IZ POliŚ, większość prac termomodernizacyjnych należy traktować jako roboty budowlane i rozliczać zgodnie z podrozdziałem 7.6 (Roboty budowlane).

Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji zasad kwalifikowania wydatków powinny być w pierwszej kolejności wyjaśniane z właściwą dla danego działania POliŚ Instytucją Wdrażającą, zgodnie z rozdziałem 4 pkt 13-14 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozdziałem 4 pkt 18-19 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POliŚ na lata 2014-2020.

Zmiana Harmonogramu naboru w poddziałaniu 1.3.2 nabór I

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru dla Działania 1.3.2 POIiŚ 2014 – 2020

Lista projektów po ocenie formalnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Wzór umowy

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła wzór umowy o dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej. Wzór ten został opublikowany na stronach Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020, tj. Ministerstwa Energii i będzie wykorzystywany do sporządzania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinansowania m.in. w ramach działania 1.2, poddziałania 1.1.1 oraz poddziałania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020.

Komunikat Ministerstwa Energii dostępny jest pod adresem: link.

Dokumenty dostępne są pod poniższymi linkami:
link 1

link 2

Narzędzie pomocnicze wyliczania maksymalnego poziomu dofinansowania

WAŻNE: NFOŚiGW udostępnia wszystkim potencjalnym wnioskodawcom Poddziałania 1.3.2 PO IiŚ narzędzie pomocnicze w postaci Kalkulatora wyliczenia dofinansowania.
Zwracamy uwagę, iż narzędzie to nie jest oficjalnym dokumentem konkursowym, a jedynie pomocniczym, który ma pomóc Wnioskodawcy w trakcie prac nad wnioskeim o dofinansowanie w aspekcie wyliczenia maksymalnego dofinansowania dla danego przedsięwzięcia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się instrukcją przed rozpoczęciem prac z kalkulatorem.

Dokumenty

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA PUNKTU C.2 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

W związku z nadaniem numeru programowi pomocowemu (rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) przez Komisję Europejską, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, stanowiące pomoc publiczną, powinni w pkt C.2 wniosku o dofinansowanie (tabela dotycząca wnioskowanej pomocy publicznej, ostatnia kolumna) wskazać stosowny numer programu pomocowego. Ten numer to: SA.46088(2016/X).

Harmonogram naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia harmonogram naboru dla Działania 1.3.2 POIiŚ 2014 - 2020

Zasady uwzględniania wsparcia z "białych certyfikatów" przy aplikowaniu o środki w ramach POIiŚ

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) nie przesądza czy prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej stanowią pomoc publiczną. Natomiast zgodnie z art. 20. ust. 2 tej ustawy, świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwestycyjną w przypadku, gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku.


Powyższe oznacza, że każdorazowo należy sprawdzać, czy łącznie wartość świadectw przyznanych w związku z przedsięwzięciem (wartość ustalona jak wyżej) i pomocy inwestycyjnej udzielonej na to przedsięwzięcie nie przekracza dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na dane przedsięwzięcie.


W związku z powyższym, Wnioskodawca występując do NFOŚiGW o pomoc inwestycyjną na dany projekt zobowiązany będzie do przedstawienia wartości wsparcia wynikającego zarówno z każdej planowanej/otrzymanej pomocy inwestycyjnej na ten projekt, jak również wsparcia wynikającego ze świadectw efektywności energetycznej związanych z tym samym projektem (bez względu na to, czy świadectwa zostały już wydane, czy też Wnioskodawca zamierza o nie wystąpić lub wystąpił, ale ich jeszcze nie otrzymał). NFOŚiGW przy ocenie dopuszczalności wnioskowanej pomocy uwzględni wszystkie wykazane wsparcia. W sytuacji kiedy wystąpi ryzyko przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy, wówczas Wnioskodawca zmuszony będzie (wybór do decyzji Wnioskodawcy) albo do obniżenia pomocy inwestycyjnej (w praktyce – jeszcze nie przyznanej) albo będzie mógł wystąpić do URE o świadectwa niższej wartości niż wynikające ze zmniejszenia zużycia energii (o ile jeszcze nie otrzymał świadectw). W tym drugim przypadku Wnioskodawca ponosi ryzyko straty, gdyż w przypadku nieotrzymania pomocy inwestycyjnej (np. w przypadku wyczerpania budżetu) nie będzie już mógł skorygować (podnieść) wartości świadectw efektywności energetycznej.

 

W ramach działania 1.3.2 POIiŚ obowiązują limity przyznane na poszczególne Strategie ZIT

W ramach działania 1.3.2 POIiŚ Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym obowiązują limity przyznane na poszczególne Strategie ZIT. Wysokość możliwych do wykorzystania środków na projekty realizowane w ramach Strategii ZIT została przekazana w pismach  Instytucji Zarządzającej zatwierdzających te Strategie.

1.3.2 POIiŚ został udostępniony specjalny adres email pytania_132@nfosigw.gov.pl.

Przypominamy, że dla zainteresowanych naborem na poddziałnie 1.3.2 POIiŚ został udostępniony specjalny adres email pytania_132@nfosigw.gov.pl. Uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań w sprawie naboru na poddziałanie 1.3.2  wyłącznie na podany adres.

Informujemy, że zaktualizowano Kalkulator pomocy publicznej.

„ Informujemy, że zaktualizowano Kalkulator pomocy publicznej. W celu ułatwienia pracy ukryty został wiersz 23 w arkuszu EDB. Plik został również dołączony do dokumentacji konkursowej”.

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony adres email, na który można wysyłać pytania w sprawie naboru 1.3.2

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony adres email, na który można wysyłać pytania w sprawie naboru 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym:

pytania_132@nfosigw.gov.pl

Tabele Finansowe dla Poddziałania 1.3.2 - współfinansowanie

UWAGA NOWE:

W przypadku gdy wnioskodawca planuje montaż finansowy przedsiewzięcia w ramach Poddziałania 1.3.2
POIiŚ 2014 - 2020 z wykorzystaniem środków krajowych NFOŚiGW należy skorzystać z poniższych tabel finansowych:

I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 7 załącznika nr 3 pn. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie w tym wzory dokumentów, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania OOŚ zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie. Zwracamy uwagę na przypis 61 formularza wniosku, który stanowi, że w przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca załącza do wniosku dokument, podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu. Zobowiązanie powyższe wypełnia złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 18 ww. załącznika nr 3.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

KONKURS NR POIS/1.3.2/1/2016


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.:


•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
•    w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Za dzień wpływu wniosku uważa się:


a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
lub

  • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego
    w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016:

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  •  wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.3.2/1/2016: 821 326 774 PLN


Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.3.2.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.3.2/1/2016.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.
Harmonogram realizacji konkursu
Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.06.2016 r. – 31.10.2016 r.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu – koniec pierwszego kwartału 2017
Regulamin konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu:

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 17 i 18.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szkolenia dla wnioskodawców działania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Dokumenty

Autor: Lista projektów po ocenie formalnej