Kwalifikowanie odpisów amortyzacyjnych

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuje, iż:

  • przy określaniu i rozliczaniu wydatków kwalifikowalnych należy pamiętać, że przez podwójne finansowanie należy rozumieć m.in. zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie. Mając powyższe na uwadze konieczne jest pomniejszenie wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów, albo odpowiednie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych

WAŻNE: Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS/1.3.2/1/2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 listopada 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ/1.3.2/1/2016.

lista_projektow_ocenionych_pozytywnie.pdf - (35,05 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie
lista_projektow_ocenionych_negatywnie.pdf - (28,6 KB) Lista projektów ocenionych negatywnie

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, po ogłoszeniu naboru).

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych

Zmiana Harmonogramu naboru w poddziałaniu 1.3.2 nabór I

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru dla Działania 1.3.2 POIiŚ 2014 – 2020

Lista projektów po ocenie formalnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

lista_1.3.2_po_ocenie_formalnej.pdf - (307,61 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

Wzór umowy

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła wzór umowy o dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej. Wzór ten został opublikowany na stronach Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020, tj. Ministerstwa Energii i będzie wykorzystywany do sporządzania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinansowania m.in. w ramach działania 1.2, poddziałania 1.1.1 oraz poddziałania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020.

Komunikat Ministerstwa Energii dostępny jest pod adresem: link.

Dokumenty dostępne są pod poniższymi linkami:
link 1

link 2

Narzędzie pomocnicze wyliczania maksymalnego poziomu dofinansowania

WAŻNE: NFOŚiGW udostępnia wszystkim potencjalnym wnioskodawcom Poddziałania 1.3.2 PO IiŚ narzędzie pomocnicze w postaci Kalkulatora wyliczenia dofinansowania.
Zwracamy uwagę, iż narzędzie to nie jest oficjalnym dokumentem konkursowym, a jedynie pomocniczym, który ma pomóc Wnioskodawcy w trakcie prac nad wnioskeim o dofinansowanie w aspekcie wyliczenia maksymalnego dofinansowania dla danego przedsięwzięcia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się instrukcją przed rozpoczęciem prac z kalkulatorem.

Dokumenty

kalkulator_obliczenia_dofinansowania1.3.2_v_2_www.xlsx - (112,82 KB) Plik pomocniczy: kalkulator wyliczania maksymalnego dofinansowania

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA PUNKTU C.2 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

W związku z nadaniem numeru programowi pomocowemu (rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) przez Komisję Europejską, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, stanowiące pomoc publiczną, powinni w pkt C.2 wniosku o dofinansowanie (tabela dotycząca wnioskowanej pomocy publicznej, ostatnia kolumna) wskazać stosowny numer programu pomocowego. Ten numer to: SA.46088(2016/X).

Harmonogram naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia harmonogram naboru dla Działania 1.3.2 POIiŚ 2014 - 2020

harmonogram_naboru_1_3_2_konkurs.pdf - (223,04 KB) Harmonogram naboru Działanie 1.3.2

Zasady uwzględniania wsparcia z "białych certyfikatów" przy aplikowaniu o środki w ramach POIiŚ

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) nie przesądza czy prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej stanowią pomoc publiczną. Natomiast zgodnie z art. 20. ust. 2 tej ustawy, świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwestycyjną w przypadku, gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku.


Powyższe oznacza, że każdorazowo należy sprawdzać, czy łącznie wartość świadectw przyznanych w związku z przedsięwzięciem (wartość ustalona jak wyżej) i pomocy inwestycyjnej udzielonej na to przedsięwzięcie nie przekracza dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na dane przedsięwzięcie.


W związku z powyższym, Wnioskodawca występując do NFOŚiGW o pomoc inwestycyjną na dany projekt zobowiązany będzie do przedstawienia wartości wsparcia wynikającego zarówno z każdej planowanej/otrzymanej pomocy inwestycyjnej na ten projekt, jak również wsparcia wynikającego ze świadectw efektywności energetycznej związanych z tym samym projektem (bez względu na to, czy świadectwa zostały już wydane, czy też Wnioskodawca zamierza o nie wystąpić lub wystąpił, ale ich jeszcze nie otrzymał). NFOŚiGW przy ocenie dopuszczalności wnioskowanej pomocy uwzględni wszystkie wykazane wsparcia. W sytuacji kiedy wystąpi ryzyko przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy, wówczas Wnioskodawca zmuszony będzie (wybór do decyzji Wnioskodawcy) albo do obniżenia pomocy inwestycyjnej (w praktyce – jeszcze nie przyznanej) albo będzie mógł wystąpić do URE o świadectwa niższej wartości niż wynikające ze zmniejszenia zużycia energii (o ile jeszcze nie otrzymał świadectw). W tym drugim przypadku Wnioskodawca ponosi ryzyko straty, gdyż w przypadku nieotrzymania pomocy inwestycyjnej (np. w przypadku wyczerpania budżetu) nie będzie już mógł skorygować (podnieść) wartości świadectw efektywności energetycznej.

 

W ramach działania 1.3.2 POIiŚ obowiązują limity przyznane na poszczególne Strategie ZIT

W ramach działania 1.3.2 POIiŚ Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym obowiązują limity przyznane na poszczególne Strategie ZIT. Wysokość możliwych do wykorzystania środków na projekty realizowane w ramach Strategii ZIT została przekazana w pismach  Instytucji Zarządzającej zatwierdzających te Strategie.

1.3.2 POIiŚ został udostępniony specjalny adres email pytania_132@nfosigw.gov.pl.

Przypominamy, że dla zainteresowanych naborem na poddziałnie 1.3.2 POIiŚ został udostępniony specjalny adres email . Uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań w sprawie naboru na poddziałanie 1.3.2  wyłącznie na podany adres.

Informujemy, że zaktualizowano Kalkulator pomocy publicznej.

„ Informujemy, że zaktualizowano Kalkulator pomocy publicznej. W celu ułatwienia pracy ukryty został wiersz 23 w arkuszu EDB. Plik został również dołączony do dokumentacji konkursowej”.

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony adres email, na który można wysyłać pytania w sprawie naboru 1.3.2

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony adres email, na który można wysyłać pytania w sprawie naboru 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym:

Tabele Finansowe dla Poddziałania 1.3.2 - współfinansowanie

UWAGA NOWE:

W przypadku gdy wnioskodawca planuje montaż finansowy przedsiewzięcia w ramach Poddziałania 1.3.2
POIiŚ 2014 - 2020 z wykorzystaniem środków krajowych NFOŚiGW należy skorzystać z poniższych tabel finansowych:

tabele_finansowe_konkurs_1_3_2_wspolfinansowanie_20160630.xls - (134 KB) Tabele finansowe 1.3.2 współfinansowanie

I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 7 załącznika nr 3 pn. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie w tym wzory dokumentów, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania OOŚ zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie. Zwracamy uwagę na przypis 61 formularza wniosku, który stanowi, że w przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca załącza do wniosku dokument, podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu. Zobowiązanie powyższe wypełnia złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 18 ww. załącznika nr 3.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

KONKURS NR POIS/1.3.2/1/2016


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.:


•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
•    w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Za dzień wpływu wniosku uważa się:


a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
lub

  • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego
    w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016:

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  •  wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.3.2/1/2016: 821 326 774 PLN


Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.3.2.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.3.2/1/2016.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.
Harmonogram realizacji konkursu
Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.06.2016 r. – 31.10.2016 r.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu – koniec pierwszego kwartału 2017
Regulamin konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu:

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 17 i 18.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szkolenia dla wnioskodawców działania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Dokumenty

lista_1.3.2_po_ocenie_formalnej.pdf - (307,61 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

Autor: Lista projektów po ocenie formalnej