Poddziałanie 1.3.2 - III nabór

29-09-2017, 11:36

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione[1], zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 2. w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera[2] lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób::

 •      100 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych);
 •     200 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu);
 • ramach kwoty, o której mowa w lit. b – 100 mln PLN przeznaczone będzie wyłącznie dla  spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.19) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość projektu dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich, miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych), z wyłączeniem miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wynosi 1 mln PLN.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.10.2017 r. – 29.12.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – sierpień 2018 r.

Regulamin konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr 3.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny spełnienia warunków formalnej stanowią załącznik nr 5.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr 5.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej - opis, stanowi załączniki nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny stanowi załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu.

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.2 stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
 • „Wyliczenie maksymalnej kwoty pomocy zwrotnej przy zastosowaniu wskaźnika luki w finansowaniu oraz wyliczenie wskaźników efektywności finansowej” – opis do przykładu liczbowego
 • „Wyliczenie maksymalnej kwoty pomocy zwrotnej przy zastosowaniu wskaźnika luki w finansowaniu oraz wyliczenie wskaźników efektywności finansowej” - arkusz kalkulacyjny zawierający przykład liczbowy
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.2
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 17 i 18.


[1] Przez osobę upoważnioną rozumie się właściwą osobę wskazaną do reprezentacji w KRS/dokumencie rejestrowym lub stosownym upoważnieniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e)

[2] usługa Pocztex nie jest usługą powszechną w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, a tym samym Poczta Polska nie występuje w tym przypadku jako operator wyznaczony.

  Kontakt

Pliki do pobrania