Aktualizacja harmonogramu naboru konkursu POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17

20-09-2018, 07:29

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 (zwanego dalej: Regulaminem) informujemy o aktualizacji harmonogramu naboru konkursu. Zaktualizowano:

a)      termin oceny formalnej – obecny harmonogram uwzględnia wydłużony etap weryfikacji wniosków pod kątem warunków formalnych oraz faktyczną datę opublikowania listy projektów po ocenie formalnej;

b)      termin dotyczący oceny merytorycznej I i II stopnia – zmiana wynika z planowanego wydłużonego czasu na uzupełnienie wniosków i złożenie stosowanych wyjaśnień przez Wnioskodawców, a także przeprowadzenia niezbędnych procedur i uzyskania decyzji celem zatwierdzenia wyników oceny;

c)       termin publikacji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. b);

d)      termin zawarcia umów o dofinansowanie – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. b) i c);

Pliki do pobrania