Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18

Informujemy, że w dniu 04.12.2019 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 wraz z listami wniosków ocenionych pozytywnie oraz listami wniosków ocenionych negatywnie.

Dokumenty

zal_nr_3.1_lista_projektow_ocenionych_pozytywnie_klastry.pdf - (562,3 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie - klastry energii
zal_nr_3.1_lista_projektow_ocenionych_pozytywnie.pdf - (581,94 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie - projekty poza klastrami
lista_projektow_ocenionych_negatywnie_brak_alokacji.pdf - (502,35 KB) Lista projektów ocenionych negatywnie z uwagi na brak alokacji
lista_projektow_ocenionych_negatywnie.pdf - (526,43 KB) Lista projektów ocenionych negatywnie

WAŻNE: Dodatkowy kalkulator pomocy publicznej

O konieczności uzupełnienia wniosku o dodatkowy kalkulator będzie informował NFOŚiGW.

Dokumenty

kalkulator_1.1.1_iv_konkurs_maj_2019.xlsx - (69,62 KB) dodatkowy kalkulator
instrukcja_do_kalkulatora_1.1.1_iv_konkurs_maj_2019.doc - (51,5 KB) instrukcja do dodatkowego kalkulatora

Wyniki oceny w oparciu o kryteria formalne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowanych do kolejnego etapu oceny,

Dokumenty

wyniki_oceny_formalnej.pdf - (296,11 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie wg kryteriów formalnych

Aktualizacja harmonogramu naboru POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 dla Poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014 – 2020. Zaktualizowano:

 1. termin dotyczący zakończenia oceny formalnej – zmiana wynika z dłuższego niż przewidywano czasu na uzupełnienie wniosków w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie czasu na poprawę wniosków w zakresie warunków formalnych.
 2. termin dotyczący zakończenia oceny merytorycznej I i II stopnia – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. a;
 3. termin publikacji listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania oraz poinformowanie Wnioskodawców o wyniku oceny – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. a;
 4. termin zawarcia umów o dofinansowanie – przesunięcie terminu jest wynikiem powodów wskazanych w lit. a.

Dokumenty

harmonogram_naboru_1.1.1_zmiana_zgoda_ip_na_strone.pdf - (224,56 KB) Aktualizacja Harmonogramu naboru

WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA IV NABORU - do 30.11.2018 r.

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:

usunięcie luki:

W dniu 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie nr 2018/1046, które wprowadziło nowelizację zapisów art. 61 rozporządzenia 1303/2013, dotyczących projektów generujących dochód. Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 wskazuje na brak konieczności stosowania metodyki luki w finansowaniu w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną. W dokumentacji usunięto zapisy dotyczące obliczania luki w projektach.

modyfikacja kalkulatora pomocy publicznej wraz z instrukcją w zakresie określania kosztów inwestycji referencyjnej dla projektów polegających na przebudowie istniejących źródeł konwencjonalnych na OZE

zmiana terminu zakończenia konkursu:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 31 października 2018 r. na 30 listopada 2018 r.

W związku z powyższym każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 31 października 2018 r. zostaje zamieniony na termin 30 listopada 2018 r.

Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:

Regulamin konkursu:

§ 3 ust 5: "Konkurs jest realizowany zgodnie z harmonogramem, publikowanym na stronie IOK: , z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 8 ust. 2. Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z harmonogramem konkursu, planowany jest na lipiec 2019 r."

§ 9 ust. 1: „Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 3.09.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. w sposób opisany w niniejszym paragrafie."

Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:

Ogłoszenie konkursu:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

Załącznik nr 4:

Pkt. 5:

"Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

 1. nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;
 2. informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;
 3. informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;
 4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;

lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do czerwca 2019 r.

decyzja zezwolenia na inwestycję lub oświadczenie o jej przedłożeniu w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie”.

 

Załącznik nr 4 wzór 4 OŚWIADCZENIA w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ust. 19:

Oświadczam, że zostaną przedłożone kopie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

 •  do czerwca 2019 r.:
 1. nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;
 2. informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;
 3. informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem;
 4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;
 •  w terminie do 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy o dofinansowanie
 1. decyzja zezwolenia na inwestycję.

Zaktualizowane dokumenty zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.


Poddziałanie 1.1.1 - IV nabór - energia elektryczna

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 03.09.2018 r. do 31.10.2018 r. 30.11.2018 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02 -673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt „O” wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną, wraz z wymaganymi załącznikami.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.10.2018 r. 30.11.2018 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.10.2018 r. 30.11.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 2. w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016 - 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

200  mln PLN, w tym: 50 mln PLN dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln PLN dla pozostałych projektów.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

 • Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18
 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów

UWAGA: Informujemy, że wnioski złożone w ramach konkursu będą oceniane pod kątem zgodności z Kryteriami dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE (strony 21-29).

 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Dokumenty

regulamin_25.10.2018.pdf - (713,97 KB) Regulamin konkursu
harmonogram_naboru_1.1.1_25.10.2018.pdf - (224,26 KB) Harmonogram naboru
zalacznik__2_wod_instrukcja_sektorowa_25.10.2018.pdf - (1,67 MB) Zał. 2 - Wniosek o dofinansowanie z instrukcją
zalacznik_3_kryteria_wyboru_projektow.pdf - (1,27 MB) Zał. 3 - Kryteria wyboru projektów
zalacznik_3_wzor_1_oswiadczenie_o_prawie_do_dysoponowania_nieruchomoscia.docx - (16,89 KB) Zał. 3 wzór 1 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
zalacznik_3_wzor_2_zalacznik_do_oswiadczenia_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.xlsx - (11,74 KB) Zał. 3 wzór 2 - załącznik do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
zalacznik_4_lista_zalacznikow_do_wniosku_25.10.2018.pdf - (496,88 KB) Zał. 4 - Załączniki wymagane do wniosku
zalacznik_4_wzor_1_ekol-techn_do_wniosku.doc - (319,5 KB) Zał. 4 wzór 1 - wniosek część ekologiczno - techniczna
zalacznik_4_wzor_2_harmonogram_realizacji_projektu.xls - (52,5 KB) Zał. 4 wzór 2 - harmonogram realizacji projektu
zalacznik_4_wzor_3_wykaz_pozwolen_na_budowe.docx - (20,45 KB) Zał. 4 wzór 3 - wykaz pozwoleń na budowę
zalacznik_4_wzor_4_zbior_oswiadczen_1.1.1_z25.10.2018.docx - (29,86 KB) Zał. 4 wzór 4 - zbiór oświadczeń
zalacznik_4_wzor_5_wykaz_zalaczanych_dokumentow.docx - (14,47 KB) Zał. 4 wzór 5 - wykaz załączanych dokumentów
zalacznik_4.1_metodyka_co2_1.1.1.pdf - (555,34 KB) Zał. 4.1 - metodyka obliczania CO2
kalkulator_25.10.2018.xlsx - (73,15 KB) Zał. 4.2 - kalkulator pomocy publicznej
instrukcja_do_kalkulatora_25.10.2018.pdf - (362,4 KB) Zał. 4.2 - instrukcja do kalkulatora pomocy publicznej
zalacznik_5_zakres_studium_wykonalnosci_1.1.1.docx - (31,27 KB) zał. 5 - zakres studium wykonalności
zalacznik_5a_tabele_finansowe.xls - (191 KB) zał. 5a - tabele do studium wykonalności
zalacznik_6.1_ls_warunki_formalne.pdf - (719,19 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.1)
zalacznik_6.2_ls_ocena_formalna.pdf - (626,29 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.2)
zalacznik_6.3_ls_ocena_mer._i_stopnia.pdf - (368,09 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.3)
zalacznik_6.4a_ls_ocena_mer_ii_stopnia_w_zakresie_merytorycznym.pdf - (597,43 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.4a)
zalacznik_6.4b_ls_ocena_mer__ii_stopnia_w_zakresie_kontroli.pdf - (350,45 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.4b)
zalacznik_6.4c_ls_ocena_mer__ii_stopnia_w_zakresie_pomocy_publicznej.pdf - (233,97 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.4c)
zalacznik_6.4d_ls_ocena_mer__ii_stopnia_w_zakresie_oceny_finansowej.pdf - (613,91 KB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.4d)
zalacznik_7_wzor_umowy_pomoc_zwrotna.pdf - (688,94 KB) Zał. 7 - wzór umowy
zalacznik_8_metodyka_1.1.1_elektryczna_25.10.2018.pdf - (859,86 KB) Zał. 8 Metodyka wyliczania dofinansowania
regulamin_kop_z_zal.7z - (10,89 MB) Regulamin KOP z załącznikami