Poddziałanie 1.1.1 - VI nabór - dedykowany dla województwa śląskiego

16-08-2019, 04:39

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 19.09.2019 r. do 30.12.2019 r.: 14.02.2020 r.

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02 -673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt „O” wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną, wraz z wymaganymi załącznikami

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.12.2019 r. 14.02.2020 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.12.2019 r. 14.02.2020 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 2. w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016 - 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii cieplnej lub energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej łącznie (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji) z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej realizowanych na terenie województwa śląskiego

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii  wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

50  mln PLN, w tym:

 • dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej: 17,5 mln zł
 • dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych): 32,5 mln zł

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

 • Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19
 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

zalacznik 2 instrukcja vi konkurs.pdf
zalacznik 2 instrukcja vi konkurs.pdf - (1,86 MB) Zał. 2 - Wniosek o dofinansowanie z instrukcją
zalacznik 3 kryteria.pdf
zalacznik 3 kryteria.pdf - (1,96 MB) Zał. 3 - Kryteria wyboru projektów
zalacznik 3 wzor 1 oswiadczenie o prawie do dysoponowania nieruchomoscia.pdf
zalacznik 3 wzor 1 oswiadczenie o prawie do dysoponowania nieruchomoscia.pdf - (513,24 KB) Zał. 3 wzór 1 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
zalacznik 3 wzor 2 zalacznik do oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia.xlsx
zalacznik 3 wzor 2 zalacznik do oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia.xlsx - (11,81 KB) Zał. 3 wzór 2 - załącznik do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
zalacznik 4 zalaczniki wymagane do wniosku vi konkurs.pdf
zalacznik 4 zalaczniki wymagane do wniosku vi konkurs.pdf - (742,35 KB) Zał. 4 - Załączniki wymagane do wniosku
zalacznik 4 wzor 1 ekol-techn vi konkurs cieplo.pdf
zalacznik 4 wzor 1 ekol-techn vi konkurs cieplo.pdf - (698,2 KB) Zał. 4 wzór 1 - wniosek część ekologiczno - techniczna
zalacznik 4 wzor 1 ekol-techne vi konkurs elektryczna.pdf
zalacznik 4 wzor 1 ekol-techne vi konkurs elektryczna.pdf - (706,94 KB) Zał. 4 wzór 1 - wniosek część ekologiczno - techniczna
zalacznik 4 wzor 2 harmonogram realizacji projektu 1.1.1.xls
zalacznik 4 wzor 2 harmonogram realizacji projektu 1.1.1.xls - (52,5 KB) Zał. 4 wzór 2 Harmonogram Realizacji Projektu - wzór
zalacznik 4 wzor 3 wykaz pozwolen na budowe vi konkurs.pdf
zalacznik 4 wzor 3 wykaz pozwolen na budowe vi konkurs.pdf - (691,58 KB) Zał. 4 wzór 3 - wykaz pozwoleń na budowę
zalacznik 4 wzor 4 zbior oswiadczen 1.1 08.11.pdf
zalacznik 4 wzor 4 zbior oswiadczen 1.1 08.11.pdf - (832,5 KB) Zał. 4 wzór 4 - zbiór oświadczeń
zalacznik 4 wzor 5 wykaz zalaczanych dokumentow vi konkurs.pdf
zalacznik 4 wzor 5 wykaz zalaczanych dokumentow vi konkurs.pdf - (531,36 KB) Zał. 4 wzór 5 - wykaz załączanych dokumentów
zalacznik 4 wzor 6-upowaznienie dost bank vi konkurs.pdf
zalacznik 4 wzor 6-upowaznienie dost bank vi konkurs.pdf - (185,77 KB) Zał. 4 wzór 6 - upoważnienie do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową
zalacznik 4 wzor 7 oswiadczenie o posiadaniu zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej .pdf
zalacznik 4 wzor 7 oswiadczenie o posiadaniu zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej .pdf - (528,18 KB) Zał. 4 wzór 7 - oświadczenie o posiadanej dokumentacji hydrogeologicznej
zalacznik 4.1 metodyka co2 1.1.1 vi konkurs.pdf
zalacznik 4.1 metodyka co2 1.1.1 vi konkurs.pdf - (817,64 KB) Zał. 4.1 - metodyka obliczania CO2
zalacznik 5 zakres studium wykonalnosci 1.1.1 vi konkurs.pdf
zalacznik 5 zakres studium wykonalnosci 1.1.1 vi konkurs.pdf - (764,58 KB) zał. 5 - zakres studium wykonalności
zalacznik 5a tabele finansowe konkurs 1.1.1 vi konkurs.xls
zalacznik 5a tabele finansowe konkurs 1.1.1 vi konkurs.xls - (125,5 KB) zał. 5a - tabele do studium wykonalności
6. listy sprawdzajace.7z
6. listy sprawdzajace.7z - (5,23 MB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.1-6.4d)
zalacznik 8 metodyka 1.1.1 vi konkurs.pdf
zalacznik 8 metodyka 1.1.1 vi konkurs.pdf - (1,12 MB) Zał. 8 - Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania
kop slask.zip
kop slask.zip - (3,74 MB) Zał. 9 - Regulamin pracy Komisji oceny projektów
kalkulator pomocy publicznej 1.1.1 vi konkurs cieplo.xls
kalkulator pomocy publicznej 1.1.1 vi konkurs cieplo.xls - (128,5 KB) Kalkulator pomocy publicznej dla projektów dotyczących produkcji ciepła
kalkulator pomocy publicznej 1.1.1 vi konkurs en elektr.xlsx
kalkulator pomocy publicznej 1.1.1 vi konkurs en elektr.xlsx - (76,25 KB) Kalkulator pomocy publicznej dla projektów dotyczących produkcji energii elektrycznej i kogeneracji