Lista projektów ocenionych w oparciu o kryteria formalne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie pod kątem kryteriów formalnych.

Dokumenty

zal_nr_2.1_i_2.2_do_raportu_z_oceny_formalnej_reg._kop.pdf - (535,77 KB) wnioski ocenione pozytywnie

ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA IV NABORU - do 27.06.2019 r.

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie terminu zakończenia naboru.

W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 28 maja 2019 r. na 27 czerwca 2019 r.

Poddziałanie 1.1.1 - V nabór - ciepło

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.03.2019 r. do 28.05.2019 r. do 27.06.2019 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02 -673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt „O” wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną, wraz z wymaganymi załącznikami

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.05.2019 r. do 27.06.2019 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 28.05.2019 r. do 27.06.2019 r.o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 2. w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016 - 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej  wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

200  mln PLN,

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

 • Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19
 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Dokumenty

regulamin_1.1.1_zmiana.pdf - (887,51 KB) Regulamin konkursu
zalacznik_2_wod.pdf - (1,65 MB) Zał. 2 - Wniosek o dofinansowanie z instrukcją
zalacznik_3_kryteria.pdf - (865,68 KB) Zał. 3 - Kryteria wyboru projektów
zalacznik_3_wzor_1_oswiadczenie_o_prawie_do_dysoponowania_nieruchomoscia.docx - (16,89 KB) Zał. 3 wzór 1 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
zalacznik_3_wzor_2_zalacznik_do_oswiadczenia_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.xlsx - (11,74 KB) Zał. 3 wzór 2 - załącznik do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
zalacznik_4_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_1.1_.1_8.02.2019_20190312_094459.doc - (120,5 KB) Zał. 4 - Załączniki wymagane do wniosku
zalacznik_4_wzor_1_ekol-techn_do_wniosku.doc - (312,5 KB) Zał. 4 wzór 1 - wniosek część ekologiczno - techniczna
zalacznik_4_wzor_2_harmonogram_realizacji_projektu_1.1.1.xls - (52,5 KB) Zał. 4 wzór 2 - harmonogram realizacji projektu
zalacznik_4_wzor_3_wykaz_pozwolen_na_budowe_1.1.1.docx - (20,45 KB) Zał. 4 wzór 3 - wykaz pozwoleń na budowę
zalacznik_4_wzor_4_zbior_oswiadczen_1.1.1.pdf - (502,77 KB) Zał. 4 wzór 4 - zbiór oświadczeń
zalacznik_4_wzor_5_wykaz_zalaczanych_dokumentow_1.1.1.docx - (14,47 KB) Zał. 4 wzór 5 - wykaz załączanych dokumentów
zalacznik_4_wzor_7_oswiadczenie_o_posiadaniu_zatwierdzonej_dokumentacji_hydrogeologicznej_.pdf - (316,64 KB) Zał. 4 wzór 7 - oświadczenie o posiadanej dokumentacji hydrogeologicznej
zalacznik_4.1_metodyka_co2_1.1.1.pdf - (455,73 KB) Zał. 4.1 - metodyka obliczania CO2
kalkulator_pomocy_publicznej_zmieniony_28.02.2019.xls - (130 KB) Zał. 4.2 - kalkulator pomocy publicznej
zalacznik_5_zakres_studium_wykonalnosci_1.1.1.pdf - (548,18 KB) zał. 5 - zakres studium wykonalności
zalacznik_5a_tabele_finansowe_konkurs_1.1.1_8.02.2019.xls - (125 KB) zał. 5a - tabele do studium wykonalności
listy_sprawdzajece.zip - (3,06 MB) Lista oceny wniosków (załącznik 6.1-6.4d)
2018.12.04_uod_energia_npjb_z_rodo_jednolity.rtf - (783,08 KB) Zał. 7 - wzór umowy
regulamin_kop.zip - (4,25 MB) Regulamin KOP z załącznikami
harmonogram_naboru_1.1.1_zaktualizowany.pdf - (418,95 KB) harmonogram naboru

Wersje archiwalne

Poniżej zamieszczono wersje archiwalne dokumentacji.

Dokumenty

regulamin_1.1.1.pdf - (692,84 KB) Regulamin naboru - obowiązujący do dnia 28.05.2019 r.
zalacznik_1_ogloszenie_konkurs_1_1_1_cieplo_5.pdf - (392,7 KB) Ogłoszenie konkursu - obowiązujący do dnia 28.05.2019 r.
harmonogram_naboru_1.1.1.pdf - (225,69 KB) Harmonogram naboru - obowiązujący do dnia 28.05.2019 r.